Khamis, 22 Januari 2015

PERANCANGAN STRATEGIK PERSATUAN BAHASA
SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT GANTONG,
SUNGAI RAMBAI, 77400 MELAKA.

PERANCANGAN STRATEGIK PERSATUAN BAHASA  2015 -2020

PENDAHULUAN
            Gerak kerja kokurikulum adalah gerak kerja pendidikan yang dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, berasaskan lanjutan daripada pembelajaran di bilik darjah.   Ini  bertujuan untuk pengukuhan dan pengayaan pembelajaran.   Gerak kerja kokurikulum adalah sangat penting kerana ia menyediakan pengalaman yang menyeluruh di sekolah bagi perkembangan mental, minat dan bakat, sosial, fizikal dan rohani murid-murid. 
MATLAMAT

            Menjadikan kegiatan sukan dan kokurikulum Bola Sepak sebagai satu kegiatan yang disertai oleh semua anak didik di sekolah melalui aktiviti-aktiviti yang terancang supaya dapat membawa keseronokan, memberi peluang berinteraksi dan memenuhi masa lapang dengan berfaedah serta memupuk semangant kesukanan, kerjasama yang tinggi, bertanggungjawab dan berkemampuan memberi sumbangan mengharumkan nama sekolah, daerah, negeri dan negara. 

                A.SWOT
KEKUATAN (S)
KELEMAHAAN  (W)
S1 Guru Penasihat Persatuan  sangat komited  dan kreatif.

S2 Guru-guru Persatuan Bahasa mempunyai
     pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam
     melaksanakan aktiviti persatuan.

S3 Pihak pentadbir sentiasa member kerjasama serta  memberi ruang secukupnya bagi guru-guru menjalankan  aktiviti.

S4 Semua ahli persatuan  mempunyai minat terhadap  aktiviti yang dijalankan.

S5 Semua ahli persatuan boleh menulis dan bertutur dalam  bahasa Melayu dengan baik

S1 Kurang mendapat sambutan dalam kalangan pelajar.   Kebanyakan mereka tidak berminat dengan aktiviti-aktiviti  berkaitan dengan bahasa.


S2 Tidak mempunyai ruang atau tempat yang lebih selesa  untuk menjalankan aktiviti persatuan.

S3 Sukar melaksanakan aktiviti persatuan yang memerlukan kemudahan ICT kerana kemudahan yang terhad.

S4 Cabaran untuk mencetuskan minat para pelajar terhadap  aktiviti persatuan seperti berpantun, bersyair, sketsa dll.

S5 Kebanyakan pelajar mempunyai keyakinan diri yang amat  rendah dan perasaan malu yang menebal untuk  mempamerkan bakat basing-masing.

S6  Terdapat segelintir ahli yang menyertai persatuan hanya sekadar menjadi ahli pasif.

PELUANG ( O )
CABARAN/ANCAMAN ( T )
      01    Persatuan bahasa telah  berkolaborasi dengan Panitia lain dalam melaksanakan pelbagai program

     02    Ahli Persatuan berpeluang untuk merebut peluang menonjolkan bakat mereka dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan.

     03    Pihak pentadbir turut memberikan sokongan terhadap aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Persatuan bahasa.

     
T1  Pelajar menjadikan aktiviti persatuan sebagai satu medan sekadar untuk berseronok.

T2  Kesuntukan masa untuk melaksanakan program atau berlatih kerana jadual persekolahan yang agak padat.

 T3  Kesukaran guru untuk melibatkan lebih ramai pelajar dalam aktiviti-aktiviti persatuan kerana sikap pasif, malu dan tiada keyakinan dalam diri pelajar.


PELAN STRATEGIK PERSATUAN BAHASA 2015 - 2020

ANALISIS SWOT


ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK
Ø     Persatuan Bahasa mensasarkan untuk menarik lebih ramai murid menjadi ahli persatuan.

Ø    Fokus dalam memperkaya dan menghidupkan khazanah budaya  seperti  bersyair, berpantun, seloka, sajak dan lain-lain.
Ø    Melibatkan lebih ramai pelajar yang berketrampilan dan berani mempamerkan bakat masding-masing di hadapan khalayak.

Ø    Menjadikan  Persatuan Bahasa  sebagai  wadah untuk berkarya serta alat yang dapat memupuk semangat bekerjasama dalam kalangan pelajar pelbagai kaum.

OBJEKTIF


Ø     Membantu pelajar meningkatkan kemahiran  berbahasa  sama ada dari aspek tulisan mahupun lisan.

Ø    Meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan.RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PERSATUAN BAHASA
                                            
Perjumpaan
Topik/Program
Objektif
Aktiviti
Alat/Bahan/Catatan
1
Pendaftaran, su-aikenal  dan tak-limat mengenai persatuan
Pada akhir per-jumpaan, pela-jar-pelajar dapat …
1.       Mendaftar-kan keahli-an.
2.       Mengenali guru pena-sihat dan AJK.
3.       Membaca minit me-syuarat a-gung lalu.
1.       Pendaftaran semula ahli lama.
2.       Pendaftaran diri ahli-ahli baru .
3.       Memperkenalkan guru-guru penasihat dan AJK kelab.
4.       Membentangkan kepada ahli tentang isi kandungan minit mesyuarat agung lalu.
5.       Membacakan perlembagaan  kelab kepada ahli.
6.       Memaklumkan kadar yuran ya-ng perlu dibayar oleh setiap ahli berdasaran minit mesyua-rat agung yang lalu.
1.       Borang keahlian.
2.       Bukur rekod ke-hadiran kokuri-kulum.
3.       Perlembagaan kelab.

2
Kemahiran me-ngendalikan me-syuarat
Pada akhir per-jumpaan, pela-jar-pelajar dapat …
1.       Mengendali-kan minit mesyuarat agung dan mesyuarat AJK.
1.       Pelajar-pelajar diajar mengen-dalikan satu mesyuarat agung dengan betul.
2.       Pelajar-pelajar diberi tunjuk a-jar bagaimana hendak meng-hasilkan satu minit mesyuarat agung dan mesyuarat AJK me-ngikut format yang sebenar-nya.
3.       Membincangkan tentang per-lembagaan persatuan.
1.       Buku rekod akti-viti kokurikullum.
2.       Buku log kokuri-kulum.

3
Kemahiran me-nulis laporan
Pada akhir per-jumpaan, pela-jar-pelajar dapat …
1.       Menghasil-kan laporan aktiviti seca-ra bertulis dan lisan yang betul.
1.       Memberi tunjuk ajar kepada pelajar-pelajar cara-cara me-nulis laporan aktiviti dengan betul.
2.       Membimbing pelajar-pelajar untuk laporan secara lisan menggunakan laras bahasa yang betul.
3.       Membincangkan apakah kesa-lahan yang biasa dilakukan o-leh in-dividu yang melaporkan sesuatu aktiviti.
1.       Buku rekod akti-viti kokurikullum.
2.       Buku log kokuri-kulum.

4
Menghasilkan esei ilmiah
Pada akhir akti-viti kokurikulum, pelajar-pelajar dapat ..
1.       Menghasil-kan esei il-miah yang baik dan berkualiti.
2.       Mengenal-pasti bakat sendiri da-lam bidang penulisan esei.
1.       Membimbing pelajar-pelajar menulis esei berdasarkan isu semasa.
2.       Menghasilkan esei yang layak disiarkan oleh media cetak dan menyertai sebarang pertandi-ngan.
3.       Menghasilkan esei yang layak dimuatkan dalam majalah se-kolah.
4.       Pelajar-pelajar juga digalakkan menyertai pertandingan menu-lis esei yang dianjurkan oleh pihak luar dengan menjadikan perjumpaan ini sebagai masa untuk menulis dan mengasah bakat.
1.       Buku rekod akti-viti kokurikullum.
2.       Buku log kokuri-kulum.
3.       Buku nota.
4.       Bahan edaran.

5
Pengucapan awam
Pada akhir akti-viti kokurikulum, pelajar-pelajar dapat ..
1.       Berucap de-ngan baik di-hadapan o-rang ramai.
2.       Menjadi pengacara sesuatu maj-lis dengan berkesan.
3.       Mengenal-pasti bakat sendiri da-lam bidang pengucapan awam dan pengacara-an.
1.       Membimbing pelajarr agar da-pat memberi ucapan dan lapo-ran  di hadapan orang ramai dengan menekankan kepada:-
-       Laras bahasa
-       Kosa  kata yang sesuai
-       Kata hadap dan kata penu-tup
-       Menjaga tertib dari segi tin-gkah laku dan perkataan
-       Mengenalpasti khalayak sebelum  memulakan uca-pan
-       Menyediakan teks ucapan
-       Nada suara dan sebutan
2.       Pelajar-pelajar dikehendaki mempraktikkan apa yang  telah dipelajari di hadapan rakan-ra-kan.
1.       Buku rekod akti-viti kokurikullum.
2.       Buku log kokuri-kulum.
3.       Buku nota.
4.       Bahan edaran.

6
Berpidato dan berhujah
Pada akhir akti-viti kokurikulum, pelajar-pelajar dapat ..
1.       Berpidato dan berhu-jah di hada-pan orang ramai.
2.       Mengenal-pasti bakat sendiri da-lam bidang pidato.
1.       Membimbing pelajar-pelajar berpidato di hadapan khalayak dengan menitik beratkan as-pek-aspek berikut:-
-       Tema/tajuk
-       Tujuan
-       Bahasa (laras bahasa, ko-sa kasta, intonasi, susunan isi, kata hadap, kesimpulan / penutup dsb.)
2.       Pelajar-pelajar diminta berpida-to di hadapan rakan-rakan se-cara:-
-       Ditentukan tema/tajuk se-belum memulakan pidato
-       Dilakukan secara spontan
1.       Buku rekod akti-viti kokurikullum.
2.       Buku log kokuri-kulum.
3.       Buku nota.
4.       Bahan edaran.

7
Menghasilkan cerpen
Pada akhir akti-viti kokurikulum, pelajar-pelajar dapat ..
1.       Menghasil-kan satu cer-pen menurut kreativiti me-reka sendiri.
2.       Mengenal-pasti bakat sendiri da-lam penuli-san cerpen.
1.       Pelajar-pelajar diajar menulis cerpen berdasarkan tema yang diten-tukan oleh guru atau mu-rid sendiri.
2.       Cerpen yang dihasilkan diha-rap-kan sesuai untuk disiarkan dalam mana-mana penerbitan  dalam pasaran.
3.       Cerpen juga seharusnya boleh disiarkan dalam majalah seko-lah.
4.       Pelajar-pelajar juga digalakkan menyertai pertandingan menu-lis cerpen yang dianjurkan oleh pihak luar semasa perjumpaan ini dengan menjadikan perjum-paan ini sebagai sesi untuk menulis dan mengasah bakat (contoh : pertan-dingan cerpen sempena hari guru dsb).
1.       Buku rekod akti-viti kokurikulum.
2.       Buku log kokuri-kulum.
3.       Buku nota.
4.       Bahan edaran.

8
Berpuisi  (sajak, syair)
Pada akhir akti-viti kokurikulum, pelajar-pelajar dapat ...
1.       Menghasil-kan sebuah sajak mere-ka sendiri.
2.       Menghayati sebuah sya-ir.
3.       Mengenal-pasti bakat mereka da-lam bidang sajak.
1.       Pelajar-pelajar dibimbing oleh guru dalam  menghasilkan se-buah sajak.
2.       Pelajar-pelajar diminta mende-klamasikan sajak nukilan me-reka di hadapan rakan-rakan di dalam kelas.
3.       Pelajar-pelajar dibimbing oleh guru dalam membaca dan menghayati syair pilihan guru.
4.       Guru-guru dan pelajar-pelajar mendendangkan syair bersa-ma-sama.
1.       Buku rekod akti-viti kokurikulum.
2.       Buku log kokuri-kulum.
3.       Buku nota.
4.       Bahan edaran.

9
Pantun
Pada akhir akti-viti kokurikulum, pelajar-pelajar dapat ...
1.       Menghasil-kan pantun mereka sen-diri.
2.       Membaca  pantun me-ngikut into-nasi yang betul.
3.       ‘Membeli dan menjual’ pantun seca-ra spontan.
4.       Mengenal-pasti bakat mereka da-lam bidang pantun.
5.       Membentuk satu pasu-kan pantun untuk mewa-kili sekolah.
1.       Pelajar-pelajar dibimbing oleh guru penasihat dalam meng-hasilkan pantun yang berkua-liti.
2.       Melatih pelajar-pelajar supaya dapat berpantun mengikut ga-ya dan intonasi yang betul bagi mengekalkan kesenian, kein-dahan dan keasliannya.
3.       Melatih pelajar-pelajar meng-hasilkan pantun secara spon-tan.
4.       Melatih membeli dan menjual pantun secara spontan dalam satu pertandingan mini.
5.       Mengenalpasti pelajar-pelajar yang berbakat dan berkebole-han dalam bidang pantun un-tuk mewakili sekolah dalam pesta pantun peringkat daerah.
1.       Buku rekod akti-viti kokurikullum.
2.       Buku log kokuri-kulum.
3.       Buku nota.
4.       Bahan edaran.

10
Forum
Pada akhir akti-viti kokurikulum, pelajar-pelajar dapat...
1.       Menjadi ahli panel dalam sesautu maj-lis forum.
2.       Mengendali-kan sesi fo-rum dengan berkesan.
3.       Membentuk satu pasu-kan forum remaja untuk mewakili se-kolah.
1.       Pelajar-pelajar dibimbing me-ngeluarkan pendapat  secara spontan.
2.       Pelajar-pelajar juga dibimbing  mengeluarkan pendapat yang bersesuaian dengan tema / ta-juk forum.
3.       Pelajar-pelajar dibimbing untuk  memilih perkataan yang sesuai  dengan intonasi yang betul serta ayat yang sempurna keti-ka mengeluarkan idea.
4.       Guru berusaha untuk menge-nal-pasti bakat pelajar-pelajar yang boleh mewakili sekolah dalam pertandingan forum remaja tahun hadapan.
1.       Buku rekod akti-viti kokurikulum.
2.       Buku log kokuri-kulum.
3.       Buku nota.
4.       Bahan edaran.

11
Pameran
Pada akhir akti-viti perjumpaan kelab, pelajar-pelajar dapat …
1.       Mempamer-kan apa ya-ng mereka hasilkan da-lam perjum-paan sebe-lum ini.
2.       Mengurus-kan satu pa-meran de-ngan berke-san.
1.       Pelajar-pelajar diberi peluang un-tuk mempamerkan apa yang me-reka hasilkan sebe-lum ini (buku skrap, buletin, monumen,  lukisan dbs) dalam satu pameran yang terancang rapi.
2.       Pelajar-pelajar dibimbing ba-gaimana hendak menguruskan satu pameran.
3.       Pelajar-pelajar diberi pendeda-han tentang aspek-aspek pen-ting pa-meran (sebelum, sema-sa dan selepas) iaitu ;
-       Perancangan
-       Mengendalikan pameran
-       Mengemas kembali bahan pameran
4.       Memberi pendedahan kepada pelajar-pelajarr tentang aspek penting pameran seperti meja, papan pamer, susun atur bilik pameran, petugas dan susu-nan bahan yang dipamerkan.
1.       Buku rekod akti-viti kokurikulum pelajar.
2.       Buku log kokuri-kulum.
3.       Bilik atau sudut pameran yang sesuai.
4.       Meja dan papan pamer secukup-nya.
5.       Bahan/alat yang diperlukan da-lam satu sesi pameran.
12
Refleksi dan
Mesyuarat Agung Kelab
Pada akhir akti-viti kokurikulum, pelajar-pelajar dapat …
1.       Memilih  AJK untuk sesi akan datang.
2.       Mengendali-kan mesyu-arat agung.
3.       Menentukan kadar yuran setiap pela-jar.
1.       Menilai kembali aktiviti kelab sepanjang tahun ini.
2.       Membuat bedah siasat dan mencari jalan bagi menambah-baikkan kelab pada masa yang akan datang.
3.       Membincangkan yuran untuk sesi akan datang.
4.       Membacakan perlembagaan kepada pelajar-pelajar baru.
1.       Dijalankan di da-lam kelas.
2.       Guru membim-bing pelajar-pe-lajar megelola-kan mesyuarat.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan