Rabu, 5 Jun 2013

PEMIKIRAN KREATIF DI KALANGAN-KANAK KANAK
KAE 3013: EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK 

PEMIKIRAN KREATIF DALAM KALANGAN KANAK-KANAK BERGANTUNG KEPADA PENGALAMAN DAN PROSES PENDIDIKAN  YANG DITERIMA SEJAK AWAL USIA.
BINCANGKAN DAN HURAIKAN PERNYATAAN TERSEBUT BERSERTAKAN CONTOH AKTIVITI YANG BOLEH MERANGSANG PEMIKIRAN KREATIF KANAK-KANAK.

 ISI KANDUNGAN

BIL
ISI KANDUNGAN
CATATAN


1.0
2.0
3.0

4.0
5.0


6.0

7.0
8.0

Pengenalan Pemikiran Kreatif
Pengertian kreativiti
Ciri-ciri kreativiti

Pengkaji Perkembangan teori kreativiti
4.1  Teori Piaget
4.2. Teori Emosi Kanak-kanak Erik Erikson
4.3   Teori Kreativiti Paul Torrence

Aktiviti –aktiviti yang merangsang pemikiran kreatif kanak-kanak.

Kepentingan aktiviti dan kreativiti dalam perkembangan kanak-kanak
Penutup
Rujukan1.0       PENGENALAN.
1.1       Falsafah Pendidikan Negara memberi penekanan kepada usaha melahirkan lebih ramai lagi individu yang kreatif dan inovatif dengan tujuan untuk membangunkan negara. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan (2013 – 2025), dinyatakan kepentingan Pemikiran Kreatif dalam membangunkan potensi individu secara holistik untuk menghasilkan individu yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
1.2       Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif yang penting antaranya ialah Pemikiran Kreatif dan Inovatif iaitu kemampuan menginovasi, menjana kemungkinan baharu, dan mencipta idea atau pengetahuan baharu. Ia dilihat releven dengan aspirasi mata pelajaran pendidikan seni visual kerana ia dilihat sebagai satu cabang disiplin yang membolehkan fikiran kreatif berkembang.
1.3       Selain ia dapat mengembangkan kreativiti dan menggalakkan penjanaan idea murid, ia juga memberi kebebasan dan peluang untuk mereka melakukan percubaan dan eksplorasi untuk menghasilkan sesuatu karya yang bermutu. Pekara ini dizahirkan menerusi Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta pengaplikasikannya dalam pedagogi dan kurikulum mata pelajaran dengan memberi penekanan terhadap kurikulum pemikiran dan kreativiti bermula seawal pendidikan rendah lagi .
1.4       (Abd Rahim,1999) Kanak-kanak dilahirkan dengan kebolehan dan keupayaan yang berbeza . Kreativiti mereka juga berbeza maka sangat penting penerapan pengetahuan asas mengenai lukisan yang dihasilkan oleh kanak –kanak sebelum didedahkan dengan pelbagai aktiviti. Aktiviti kreativiti dapat menyediakan ruang untuk kanak-kanak mengeluarkan dan melahirkan perasaan, cara berkomunikasi dengan tanpa bahasa. Ia mampu membantu memberi rangsangan dan pembangunan dari pelbagai aspek. Tahap kreativiti dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitiviti kanak-kanak terhadap sekelilingnya.
1.5       Kreativiti sebagai suatu disiplin ilmu yang spesifik masih agak baru. Pada masa ini kreativiti sebagai suatu disiplin ilmu masih belum mantap dan masih berdiri
dalam disiplin psikologi. Sehingga kini telah banyak institusi pengajian tinggi di Amerika
Syarikat (University of Buffalo), Australia (University of Queensland), Eropah dan Britain
(university of Essex) yang menawarkan pengajian sepenuh dan separuh masa hingga ke tahap
doktor falsafah.
1.6       Sebenarnya disiplin kreativiti telah berkembang lebih satu abad. Oleh yang
demikian telah banyak perkembangan yang berlaku khususnya terhadap konsep dan teori
kreativiti. Kebanyakan sistem pendidikan di dunia menekankan kepentingan membina minda yang kreatif dalam kalangan pelajarnya. Hari ini, kreativiti dan pemikiran asal dikenali sebagai salah satu faktor penggerak sesebuah negara untuk bersaing di arena antarabangsa. Sistem pendidikan ini mengenali kepentingan kreativiti dipupuk dari masa kanak-kanak masih kecil lagi kerana minda mereka belum dibentuk sepenuhnya oleh persekitaran melalui norma masyarakat dan pembelajaran formal. Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka.
1.7       Strategi pengajaran secara kreatif dan kritis ialah suatu konsep pembelajaran yang bersifat multi dimensi dan inter disiplin. Kreativiti adalah domain yang boleh dikaji dan difahami berdasarkan beberapa pandangan sarjana dan „school of thought yang berbeza-beza seperti bisnes, pengurusan, ekonomi, seni, falsafah, perubatan, psikoanalisis dan kepimpinan.

2.0       PENGERTIAN KREAVITI
2.1       Definisi kreativiti Menurut Kamus Dewan Edisi ke -4 , kreativiti bermaksud kemampuan mencipta.Pengertian tentang kreaviti yang dikemukakan oleh pakar: 1. June King Mc Fee Kreativiti bermaksud mencipta perlambangan dan idea yang baru, bagi mengemaskinikan perlambangan yang sedia ada. Menyusun dan mengolah semua organisasi yang sedia ada dan mantap, kepada suatu organisasi yang baru. Berdaya menyatukan idea baru atau idea yang diambil dari sesuatu, kepada sistem oganisasi atau situasi yang lepas iaitu memberi makna baru.
2.2       E. Paul Torrance Pelajar yang kreatif belajar melalui penyoalan, pemerhatian, penemuan, percubaan, penerokaan, memanupulasi sesuatu semasa bermain tetapi sentiasa mencuba mencari kebenaran .kreativiti sebagai sesuatu yang mempunyai keunikan.
2.3       Donald W. Mac Kinnon.(1962) Individu kreatif boleh menyatakan tentang dirinya serta mempunyai aras intelektual yang tinggi, pengalaman dan kepakaran estetika. Mereka berdiri dalam aspek berfikir dan bertindak. Ada pertalian positif antara kreativiti dengan kebebasan, kelenturan intelektul, kepekaan, keindahan dan keaslian.
2.4       Menurut Muhamad Tamyez Bajuri (1996), kreativiti adalah berkait dengan aspek penerokaan, sama ada melalui mental atau fizikal. Daya inilah yang membawa kitakepada satu cara pemikiran di luar pemikiran biasa. Ia dapat dibentuk, dilatih menerusirangsangan tertentu.
2.5       Kreativiti ialah semangat yang tidak boleh diajar tetapi boleh disemai dan  dipupuk di kelas anda. Kreativiti adalah terbuka, segar, baru, original, tersendiri, unik dan merupakan naluri semulajadi kanak-kanak. Kreativiti adalah kuasa yang dapat membantu kanak-kanak mengembangkan potensi sepenuhnya. Setiap kanak-kanak menunjukkan kreativiti mereka dalam bentuk dan tahap berbeza  seperti lukisan dan kraf, muzik, drama dan lakonan.

3.0       CIRI-CIRI KREAVITI.
3.1       Melalui pembacaan saya, penghasilan kreativiti memaparkan 4 ciri yang utama iaitu:
3.1.1    Mempunyai Tujuan. Imaginasi dan pemikiran wujud dengan tujuan tertentu. Imaginasi biasanya berlaku secara kebetulan. Kebiasaannya ia berlaku apabila seseorang sedang dalam proses cuba mencapai sesuatu objektif yang lain. Objektif ini pada awalnya tidak berkaitan dengan kandungan imaginasi kreatif yang dihasilkan. Walau bagaimanapun, disebabkan pemikiran kreatif berpotensi membawa idea baru, objektif awal mungkin mengalami perubahan atau diganti sama sekali. Ini menunjukkan bahawa kreativiti adalah gabungan dua elemen iaitu aksi dan tujuan. Contohnya, bot yang dinaiki oleh Samad tenggelam dan Samad cuba sedaya upaya memikirkan kaedah lain untuk menyelamatkan diri.
3.1.2    Berskala dan bernilai. Hasil pemikiran atau perlakuan kreatif pada dasarnya patut menyumbang kepada tujuan atau objektif asal. Kemudian, terpulanglah kepada individu yang terlibat untuk menilai secara kritikal idea-idea mana yang berguna atau setakat mana sesuatu idea menyumbang kepada pencapaian objektif tersebut. Idea yang dinilai sebagai berguna dikekalkan dan idea yang kurang berguna digugurkan. Kriteria penilaian sesuatu idea yang kreatif bergantung kepada tujuan dan bidang aktiviti berkenaan. Contohnya, penilaian boleh dibuat berdasarkan aspek keberkesanan, kegunaan praktikal, kesahihan, kepuasan atau elemen seronok.
3.1.3    Pengurusan  Imaginasi.  Aktiviti yang bersifat imaginatif adalah proses atau menjanakan sesuatu yang asli. Ia juga memberi alternatif kepada sesuatu yang biasa dijangka. Aktiviti ini melibatkan proses perbuatan dan berfikir. Aktiviti ini boleh dikatakan sebagai permainan mental yang diarahkan terhadap sesuatu objektif yang kreatif di mana ia memfokuskan terhadap memperbaiki sesuatu situasi menggunakan pelbagai perspektif. Hasil kreatif biasanya berlaku apabila idea yang sedia ada digabungkan dan diinterpretasikan semula dengan cara yang baru atau diaplikasikan ke dalam bidang yang baru atau yang sebelum ini dirasakan tiada kaitan. Aspek penting pemikiran kreatif adalah kebolehan membuat hubungan yang pelik, melihat analogi dan kaitan antara idea dan objek yang sebelum ini belum pernah dilihat.
3.1.4    Bersifat Asli.  Sesuatu pemikiran atau perlakuan yang dianggap kreatif haruslah asli. Ini bermaksud ia merupakan suatu idea baru yang dihasilkan secara unik oleh individu atau pun berkumpulan. Keaslian boleh dikategorikan kepada tiga iaitu:
a. Hasil kerja seorang individu mungkin asli apabila dibandingkan dengan hasil kerjanya sendiri yang terdahulu.
b. Ianya boleh dikatakan asli apabila dibandingkan dengan hasil-hasil kerja rakan-rakannya.
c. Paling asli adalah hasil kerja yang belum pernah dihasilkan sebelum ini oleh mana-mana pihak dalam mana-mana bidang.
4.0       PENGKAJI TEORI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK.
4.1       TEORI PIAGET.
4.1.1    Jelasnya, ramai pakar pendidikan psikologi menganggap teori perkembangan Piaget sebagai hampir sempurna kepada sistem perkembangan kognitif manusia. Banyak pandangannya yang bersangkut paut dengan pemprosesan maklumat di dalam otak manusia.
4.1.2    Melalui model pemprosesan maklumat Piaget menjelaskan bahawa penerimaan maklumat bergantung pada pemprosesan dan penterjemahan data sensori dan menukar data itu ke dalam bentuk yang boleh disimpan dan diguna semula apabila diperlukan.
4.1.3    Menurut Piaget, proses pemikiran kita berubah secara menyeluruh bermula selepas lahir sehingga kita mencapai kematangan. Setiap individu akan sentiasa mencuba untuk memahami dan mengadaptasi perubahan-perubahan yang berlaku di persekitaran mereka.
4.1.4    Piaget mengenal pasti empat faktor yang saling berkait yang boleh mempengaruhi proses pemikiran individu. Iaitu:
a) Kematangan biologi. Proses pemikiran yang dipengaruhi oleh faktor baka/genetik.
b) Interaksi individu dengan persekitaran. Individu berinteraksi dengan persekitaran untuk memahami perkara-perkara yang berlaku. Mereka akan meneroka, menguji, memerhati dan menyusun maklumat yang didapati.
c) Pengalaman sosial. Perkembangan kognitif juga dipengaruhi oleh pergaulan individu dengan orang-orang di persekitaran : ibu bapa, adik beradik, rakan, guru dan sebagainya.
d) Keseimbangan. Proses keseimbangan adalah merupakan salah satu cara yang digunakan oleh individu untuk mengadaptasi dengan situasi-situasi yang baru dialami.
4.1.5    Oleh kerana Piaget menyarankan bahawa kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan melakukan aktiviti secara hands-on, penyediaan persekitaran yang menarik dan merangsang pembelajaran adalah penting. Persekitaran yang kondusif adalah penting untuk membolehkan kanak-kanak mencipta pengetahuan secara tidak langsung. Untuk tujuan ini, penggunaan makmal, bengkel dan teknologi yang interaktif sangat berguna bagi menggalakkan perkembangan kreatif kanak-kanak. Sebaliknya, penghafalan maklumat dan pembelajaran bahasa secara latih-tubi ditolak sama sekali oleh Piaget.
4.1.6    Dengan mempelajari bagaimana otak manusia memproses maklumat, kita dapat melihat dan mengkaji bagaimana manusia mampu berfikir, berpersepsi, menterjemah dan mempercayai. Jean Piaget memandang kecerdikan itu sebagai dasar kepada proses yang aktif di mana manusia dapat memperoleh maklumat melalui interaksi dengan pelbagai objek, idea dan pergaulan dengan orang lain di persekitarannya.
4.1.7    Teori perkembangan Piaget mewakili konstruktivisme, yang memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses dimana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realiti melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi-interaksi mereka.  Hal ini bererti bahwa anak-anak mengkontruksi pengetahuan secara berterusan dengan mengasimilasi dan mengakomodasi informasi-informasi baru.
4.1.8    Melalui aktiviti bentuk dan warna yang kami laksanakan, konsep-konsep Jean Piaget telah digunakan secara tidak langsung. Contohnya dalam slot pengajaran set induksi kita boleh menguji pengetahuan sedia ada dengan menggunakan konsep asimilasi dan mengaitkan persekitaran mereka dengan bentuk dan warna. Contohnya ketika guru bertanya “ apa benda yang berbentuk bulat” dan murid menjawab bola. Kemudian mengaitkan ilmu baru dan sekaligus menggunakan konsep  akomodasi.
4.1.9    Selain itu, Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitu pengamatan, ingatan dan bayangan. Pengamatan merupakan suatu proses di mana kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat. Sementara, ingatan pula ialah satu proses pembinaan, pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu. Manakala, bayangan merupakan satu proses yang menyebabkan sensasi yang statik, selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental. Tiga fenomena ini dilakukan apabila berlaku proses penaakulan ketika hendak menghasilkan benda yang baru dari bentuk-bentuk yang telah dihasilkan.
4.1.10  Piaget paling dikenali untuk hujah beliau yang mengatakan bahawa kematangan dari segi biologi mendahului kebolehan pembelajaran mereka. Ini bermakna, kanak-kanak harus ada kesediaan dari segi kematangan (biologi) mereka sebelum mereka boleh melakukan operasi mental.
4.1.11  Menurut Piaget, perkembangan kognitif kanak-kanak dari bayi hingga dewasa adalah melalui empat peringkat konsekutif iaitu:
A.     Peringkat Sensorimotor: 0-2 tahun
B.     Peringkat Praoperasi: 2- 7 tahun
C.     Peringkat Operasi Konkrit: 7- 11 tahun
D.     Peringkat Operasi Formal: 11 - 15 tahun

4.2.      TEORI EMOSI KANAK-KANAK ERIK ERIKSON.
4.2.1    Berdasarkan Teori Perkembangan Erik Erikson, manusia berpotensi mengalami perkembangan psikologi yang sihat dan mampu mengatasi kesulitan mengikut masa dan pringkat perkembangan tertentu. Terdapat lapan peringkat perkembangan emosi manusia yang dikaji oleh Erik Erikson. Setiap peringkat akan timbul tingkah laku positif dan negatif yang membawa masalah penyelesaian psikologikal kerana konflik emosinya.
4.2.2    Peringkat pertama ialah fasa kepercayaan lawan kecurigaan, iaitu pada peringkat umur 0 hingga 18 bulan. Pada peringkat ini bayi mula menjalinkan hubungan kasih sayang dan kepercayaan dengan ibu bapa atau membentuk perasaan tidak percaya. Sebagai contoh, dapat dilihat pada kebanyakan bayi yang baru lahir. Bayi akan berasa selamat dan percaya pada ibu bapanya serta dapat merasai kasih sayang yang dicurahkan sepenuh hati. Sebaliknya, bayi akan menangis jika tidak melihat ibu bapa atau orang yang tidak dikenali berhampiran dengannya.
4.2.3    Peringkat kedua ialah fasa autonomi lawan keraguan yang berlaku pada kanak-kanak berumur 18 bulan hingga 3 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak akan cuba berdikari untuk melakukan aktiviti fizikal tanpa memerlukan bantuan orang dewasa. Sebagai contoh, kanak-kanak yang ingin cuba makan dan minum sendiri, membuang air, memakai kasut dan sebagainya. Kanak-kanak yang diberi sokongan untuk meneroka perlakuan fizikal ini akan mempunyai keyakinan diri atau autonomi manakala yang tidak diberi peluang akan merasa ragu-ragu terhadap kebolehan dirinya.
4.2.4    Peringkat ketiga ialah fasa ikhtiar lawan rasa bersalah pula akan ditempuhi oleh kanak-kanak yang berumur 3 hingga 6 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak akan terus bersikap berdikari dengan meneroka persekitaran dan kemahiran baru yang digemarinya. Mereka suka dan kerap kali bertanyakan soalan dan mahukan penjelasan untuk setiap situasi yang berlaku. Sokongan yang diberi akan menggalakkan inisiatif dalam diri kanak-kanak tersebut. Manakala, kanak-kanak yang tidak diberi peluang atau dihukum akan rasa bersalah dan tidak yakin terhadap dirinya sendiri.
4.2.5    Secara teori, peringkat keempat ialah fasa berdaya usaha lawan rendah diri yang wujud pada kanak-kanak yang berumur 6 hingga 12 tahun. Setiap kanak-kanak akan menghadapi peringkat pembelajaran kemahiran baru atau menghadapai risiko perasaan rendah diri jika menemui kegagalan atau tidak cekap terhadap sesuatu perkara. Contohnya dapat dilihat pada kanak-kanak yang telah memasuki alam persekolahan. Mereka akan berusaha sadaya upaya untuk mendapat kedudukan terbaik di dalam kelas. Mereka sering bersaing dengan rakan dalam apa jua aktiviti yang dilakukan. Kanak-kanak ini akan berasa rendah diri apabila gagal mencapai apa yang diinginkan.
4.2.6    Peringkat kelima ialah fasa identiti lawan ego rendah yang berlaku pada kanak-kanak yang sudah meningkat remaja. Mereka mula dan sentiasa mencari identiti diri sama ada dalam personaliti, bidang pekerjaan, perasaan jantina, politik dan agama. Pada peringkat ini, mereka keliru terhadap identiti diri seterusnya mudah terikut dan terpengaruh terutamanya persekitaran sosial mereka. Memasuki fasa intim lawan bersendirian, individu yang dalam lingkungan umur 20-an mula membina hubungan rapat sama ada sebagai kawan atau kekasih. Individu ini mula mengenali diri sendiri.
4.2.7    Pada peringkat keenam ini, krisis utama ialah membentuk hubungan intim melalui perkahwinan serta membina kehidupan berkeluarga. Individu pada peringkat ini sudah berupaya menjaga dan melindungi individu lain (suami atau isteri dan anak) tanpa hilang identiti diri. Mereka yang tidak dapat membina keintiman akan rasa terasing dan akan menghindari perhubungan dengan orang lain.
4.2.8    Peringkat ketujuh ialah fasa generatif lawan stagnasi akan dilalui oleh individu dalam lingkungan umur 20-an hingga 50-an. Generatif merujuk kepada usaha seseorang untuk memberi sumbangan untuk generasi akan datang. Seorang dewasa akan berpuas hati sekiranya dapat mambantu masyarakat dan Negara. di samping itu, mereka juga akan menjalani kehidupan berkeluarga dan berkerjaya yang baik. Kegagalan akan membawa kepada perasaan kecewa dan tidak berpuas hati  serta mementingkan diri sendiri.
4.2.9    Akhir sekali, dalam peringkat kelapan ialah fasa integriti lawan rasa kecewa berlaku pada individu yang menjangkau umur lebih 50 tahun. Individu yang telah sampai ke peringkat ini telah melalui pelbagai pengalaman dan cabaran dalam hidupnya. Individu yang berjaya melalui segala krisis perkembangan akan membawa kepada kedudukan dan kekecewaan di hari tua.
Erik Homburger Erikson dilahirkan di Frankurt, Jerman pada 15 juni 1902. Buku pertamanya adalah Childhood dan Society (1950) yang menjadi salah satu buku klasik dalam bidang psikologi.
Erik Erikson merupakan seorang tokoh psikologi yang membentuk satu teori yang komprehensif tentang perkembangan manusia berdasarkan jangka masa kehidupan mereka. Beliau membentuk teori berdasarkan kepada pengalaman kehidupannya sendiri. Teori beliau digelar psikososial kerana beliau menggabungkan tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan individu faktor kendiri, emosi dan faktor sosial.

4.3.      TEORI  E. PAUL TORRANCE.
4.3.1    Teori E. Paul Torrance menjelaskan tujuh perkara yang sangat pentingdi dalam proses kreativiti seseorang individu. Beliau telah mencipta dan membangunkan teori kreativiti yang membantu menjelaskan tujuh perkara utama di dalam proses penjanaan kreativiti seseorang individu. Tujuh perkara ini boleh diaplikasikan oleh guru-guru di dalam proses memupuk dan mengembangkan kreativiti para pelajar. Ianya adalah penyoalan, penemuan, pemerhatian, percubaan, penerokaan, memanipulasi  dan aktiviti/bermain.
4.4       TORI VIGGOTSKY.
4.4.1    Zon perkembangan Proksimal yang diperkenalkan oleh Viggotsky terbahagi kepada had atas, zon perkembangan proksimal dan had bawah dan dijayakan dengan bantuan bimbingan org dewasa atau rakan sebaya yang mahir. Guru memberi bimbingan pada set induksi dan aktiviti kumpulan membolehkan murid yang cerdas membimbing murid kurang cerdas.
4.4.2    Perancah (Scaffolding) adalah Individu mengubahsuai tahap sokongan yang diberikan dan  bimbingan yang diberikan adalah minimum. dalam slot pengajaran yang kami sediakan, selepas set induksi, guru hanya menjadi pemerhati dan murid akan menyelasaikan sendiri tugasan secara individu dan berkumpulan. Peringkat individu( peribadi) ialah kebolehan individu menukar maklumat dan pengetahuan yang diperolehi daripada interaksi sosial kepada kefahaman individu.
4.4.3    Menurut Viggotsky, perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif seorang hampir dengan teori sciogenesis. Dimensi kesadaran sosial bersifat primer, sedangkan dimensi individualnya bersifat derivative atau merupakan turunan dan bersifat skunder. Ertinya, pengetahuan dan pengembangan kognitif individu berasal dari sumber-sumber sosial di luar dirinya. Hal ini tidak bererti bahwa individu bersikap pasif dalam perkembangan kognitifnya, tetapi Viggotsky juga menekankan pentingnya peran aktif seseorang dalam mengkonstruksi pengetahuannya.
4.4.4    Maka teori Viggotsky sebenarnya lebih tepat disebut dengan pendekatan konstruktivisme. Maksudnya, perkembangan kognitif seseorang disamping ditentukan oleh individu sendiri secara aktif, juga oleh lingkungan social yang aktif pula.
 4.4.5   Pada dasarnya teori-teori Viggotsky berpandukan pada tiga idea utama:
I. Iaitu intelektual berkembang pada saat individu menghadapi pemikiran baru dan sulit mengaitkan ide-ide tersebut dengan apa yang mereka telah ketahui.
II. Interaksi dengan orang lain memperkaya perkembangan intelektual.
III. Peranan utama guru adalah bertindak sebagai seorang pembantu dan  pembelajaran kanak-kanak.
4.4.6    Sumbangan psikologi kognitif berakar dari teori-teori yang menjelaskan bagaimana otak bekerja dan bagaimana individu memperoleh dan memproses informasi. Pandangan yang ditawarkan Viggotsky dan para ahli psikologi kognitif yang lebih mutakhir adalah penting dalam memahami penggunaan-penggunaan strategi belajar.
4.4.7    Peringkat perkembangan Kognitif Viggotsky juga percaya bahawa teori kognitif berlaku dalam sosio budaya yang mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku individu. Kebanyakkan daripada kemahiran kognitif kanak-kanak terhasil daripada interaksi sosial dengan ibu bapa, guru, orang dewasa dan rakan sebaya.

5.0       AKTIVITI MERANGSANG PEMIKIRAN KREATIF KANAK-KANAK.
5.1       Perkembangan pada manusia ialah perubahan yang bersifat kualitatif. Sifat perubahan ini tidak dapat diukur tetapi jelas berlaku jika dibandingkan dengan peringkat yang lebih awal (Atan Long, 1980).
5.2       Paul Eggan dan Don Kauchak berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran, pengalaman dan kematangan. 
5.3       Slavin (1997) pula berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar, menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa. Beliau berpendapat individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat iaitu perkembangan dari segi fizikal, personaliti, sosioemosi dan kognitif serta bahasa.
5.4       Pembelajaran kanak-kanak kreatif  boleh dibantu melalui tiga jenis program:
l Pengasingan,
l Pemecutan (acceleration)
l Pengayaan
5.5       Pengasingan dalam program pengasingan, kanak-kanak diasingkan daripada rakan sebaya di mana mereka disediakan kurikulum khusus bagi mengilap kebolehan istimewa mereka. Pengasingan ini bertujuan mengeluarkan kanak-kanak daripada kelas biasa yang tidak dapat membantu perkembangannya secara optima.
5.6       Pemecutan Satu cara ialah di mana kanak-kanak inidikeluarkan daripada bilik darjah mereka untuksubjek-subjek spesifik. Mereka dimasukkan kekelas untuk subjek tersebut. Maka mereka akan belajar dengan murid atau pelajar yang lebih tua daripada mereka. Cara kedua ialah di mana murid tersebut disediakan dengan rancangan khas dalam kelas yang sama. Rancangan ini membantu merekabelajar sesuatu bidang kemahiran mereka pada skala masa yang lebih cepat berbanding rakan sebaya.
5.7       Penggayaan program pengayaan melibatkan pendekatan yang menyediakan pengalaman pengayaan sama ada di dalam atau di luar kelas. Misalnya aktiviti tambahan seperti lawatan kemuzium atau perpustakaan negara. Selain itu guru boleh merancang projek atau aktiviti lain yang memerlukan murid mencari maklumatyang lebih mendalam tentang sesuatu topik dandilakukan oleh murid secara bersendirian.
5.8       Program dan aktiviti luar bilik darjah. Melalui aktiviti ini, kanak-kanak akan didedahkan kepada situasi menjadi pemimpin dan yang dipimpin dalam sesebuah organisasi. Hal ini dapat menyediakan kanak-kanak kepada menjadi anggota masyarakat yang baik ketika mereka dewasa kelak dimana mereka mungkin menjadi seorang ketua dan dalam masa yang sama menjadi pengikut bagi seseorang yang lain. Selain itu, ia juga mendedahkan kanak-kanak kepada kemahiran komunikasi yang berkesan di antara ahli kumpulan. Ketua akan memainkan peranan agar setiap daripada anak buahnya mendapat setiap pergerakan dan bunyi yang dilakukan dengan baik.
5.9       Program bersama keluarga. Elemen ini akan merapatkan dan menggalakkan interaksi dan kerjasama antara ibu bapa dan juga kanak-kanak tersebut. boleh dilakukan untuk menggalakkan sosial kanak-kanak dan merapatkan lagi hubungan kekeluargaan antara ibu bapa dan anak.  Secara tidak langsung, aktiviti ini dapat menarik perhatian kanak-kanak serta merangsang minda mereka untuk mengecam bunyi atau aksi yang ditunjukkan oleh ibu bapa mereka.
5.10     Program sosial berhemah juga boleh merangsang minda kanak-kanak di samping
meningkatkan sosial kanak-kanak dan juga meningkatkan keyakinan diri mereka. Gardner (1993) menganggap semua kanak-kanak berpotensi berfikir secara kreatif. Pada peringkat awal, kanak-kanak sentiasa melintasi sempadan-sempadan norma ketika asyik bermain atau apabila tekun melakukan sesuatu aktiviti.
5.11     Fitrah kejadian seseorang kanak-kanak amat meminati sesuatu yang berbentuk animasi dan hanyalan seperti kartun dan alat permainan yang mewakili setiap apa yang mereka kagumi. Maka aktiviti berkaitan animasi mewujudkan peluang untuk kanak-kanak mengaplikasikan hanyalan dan juga animasi yang mereka fikirkan. Aktiviti ini jua mendedahkan kepada kanak-kanak bagaimana cara untuk berfungsi dalam satu kumpulan yang besar. Ianya  memperkembangkan daya imaginasi dan kreativiti kanak-kanak dalam pembawakan watak masing-masing. Semangat kerjasama dan berpasukan dipupuk dalam menjayakan sesuatu persembahan.
5.11     Aktiviti bahasa isyarat. Melalui aktiviti ini, dapat memberikan pendedahan kepada kanak-kanak tentang aktiviti main peranan. Aktiviti ini juga dapat menguji kreativiti kanak-kanak dalam mempersembahkan kefahaman mereka dalam sesuatu benda atau haiwan dalam bentuk bahasa isyarat. Mereka juga akan menyesuaikan setiap perlakuan yang dilakukan untuk menjamin kefahaman si peneka. Ianya juga memerlukan komunikasi dua hala yang berkesan.
5.12     Aktiviti Melukis. Kanak-kanak melukis sebagai Medium Komunikasi. Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. Ianya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. Kanak-kanak juga melukis sebagai cara mencapai kepuasan diri. Melukis merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak. Melalui lukisan, kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. Melukis juga untuk meningkatkan daya penguasaan kendiri (Self Esteem). Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut tahap pemahaman mereka. Melalui aktiviti melukis, kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti
pancaindera.
5.13     Aktiviti renang. Kemahiran kanak-kanak yang paling asas perlu menguasai untuk belajar berenang adalah kemampuan untuk menahan nafas. Kemampuan untuk menahan nafas akan membantu kanak-kanak menjadi lebih selamat di dalam dan sekitar air dan mempersiapkan mereka untuk berenang di dasar yang memerlukan tempoh masa yang singkat yang akan dikeluarkan di bawah air. . Kajian menunjukkan banyak  faedah diperolehi daripada aktiviti berenang seperti kemahiran motor kasar dan halus, refleksi (masa tindak balas), kuasa tumpuan (fokus), kepintaran / kecerdasan, tabiat sosial, interaksi sosial, keyakinan diri, kebebasan dan boleh menangani situsi yang di luar jangka.
5.14     Aktiviti lawatan, Menurut Gardner (1993), sains, penerokaan dan muzium-muzium kanak-kanak menawarkan peluang-peluang untuk merangsang kreativiti. Peluang perlu diwujudkan kepada pelajar meneroka aktiviti-aktiviti yang baru sejajar dengan cetusan idea asal pelajar.
5.15     Aktiviti temubual dan perjumpaan bersama tokoh dan idola. Pengalaman ini akan membantu pelajar mengembangkan bakat secara intrinsik dengan menguasai kemahiran-kemahiran kreatif. Hasil-hasil daripada ahli kreatif dapat memberi keyakinan dan motivasi yang tinggi dikalangan pelajar untuk sentiasa berusaha memperoleh kejayaan sebagai pelajar yang mempunyai daya kreatif dan rekacipta yang tinggi.
5.16     Menurut Gardner (1999), kreativiti kanak-kanak boleh ditingkatkan melalui cara-cara berikut:
a. Pendedahan awal kepada individu lain yang selesa mengambil risiko dan yang tidak mudah mengalah.
b. Memberi peluang untuk cemerlang dalam sekurang-kurangnya satu aktiviti atau bidang yang diceburi.
c. Menyediakan persekitaran yang sentiasa mencabar supaya murid sentiasa berada pada tahap kecemerlangan.
d. Membentuk hubungan dengan rakan sebaya yang rela diuji dan tidak takut gagal.
e. Menyediakan persekitaran keluarga yang menggalakkan atau mewujudkan hubungan toleransi terhadap sifat kanak-kanak yang gemar mencabar autoriti.

6.0       KEPENTINGAN AKTIVITI DAN KREATIVITI  DALAM PERKEMBANGAN KANAK-KANAK.
6.1       Kepentingan kreativiti Kreaviti perlu dibangunkan pada peringkat awal persekolahan untuk membolehkan murid mengetahui potensi yang tersembunyi serta potensi kecenderungan diri dalam diri mereka.
6.2       Kepentingan kreaviti kepada kanak-kanak ialah :
l a ) menggalakkan kanak-kanak meneroka bidang dan teknologi baru.
l b) mencerna idea untuk penghasilkan karya atau penulisan tugasan dengan lebih lancar.
l c) meneliti kualiti hasil kerja yang dihasilkan dan membuat penambahbaikkan.
6.3       Melalui aktiviti-aktiviti  tertentu, mereka boleh merealisasikan imiginasi mereka. Aktiviti seperti melukis, mewarna , membuat kraf tangan, nyanyian, tarian, membentuk arca dan sebagainya.  Kanak-kanak memerlukan penjagaan dan pengasuhan yang sangat sempurna dan teratur. Minda mereka mula berkembang dan perlu dirangsang dengan pelbagai aktiviti supaya ia tumbuh dan menjana minda yang positif dan kreatif.
6.4       Berdasarkan teori Viggotsky di atas, maka diperoleh keuntungan jika:
a. anak memperoleh kesempatan yang luas dalam mengembangkan zon perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang.
b. Pembelajaran perlu dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya dari pada tingkat perkembangan aktualnya.
c. Pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya dari pada kemampuan intramentalnya.
d. Kanak-kanak diberi kesempatan yang luas untuk mengintregrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajarinya dengan pengetahuan procedural yang dapata digunakan untuk melakukan tugas-tugas dan memecahkan masalah.
e. Proses belajar dan pembelajaran tidak sekadar bersifat peralihan tetapi lebih merupakan konstruksi, yaitu suatu proses mengkonstruksi pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama di antara semua pihak yang terlibat di dalamnya.
6.5       Memahami budaya boleh menanamkan semangat cintakan warisan dan akan tertanam di dalam jiwa kanak -kanak untuk memelihara warisan tersebut untuk kegunaan mereka juga generasi akan datang.  Teori budaya-sosial (socio-cultural) menyatakan bahawa kanak-kanak belajar melalui interaksi sosial dan budaya. Budaya dan masyarakat memainkan peranan sangat penting di dalam teori Vygotsky. Menurutnya, pengalaman sosial dan budaya mempengaruhi cara berfikir, dan perkara yang difikirkan. Kanak-kanak berinteraksi menggunakan bahasa atau dialog dengan ahli-ahli yang lain dalam masyarakatnya untuk belajar tentang nilai budaya. Kanak-kanak mengembangkan bahasa mereka melalui interaksi dengan ibu bapa serta rakan-rakan di dalam budaya mereka.
6.6       Menunjukkan rasa ingin tahu mengenai perubahan yang sentiasa berlaku di persekitaran.
Dengan terbentuknya rasa ingin tahu, itu terbitlah pemikiran kreatif dan idea yang pelbagai. Iniakan memberikan suatu penyelesaian terhadap sesuatu permasalahan . Pemikiran sebeginiharuslah terus diamalkan sehingga kanak- kanak meningkat dewasa dan mewujudkanmasyarakat yang kreatif serta berdaya saing.
6.7       Melafazkan sentiasa rasa bersyukur kepada Tuhan. Rasa bersyukur kepada Tuhan boleh dipupuk ke dalam jiwa kanak - kanak dengan meneroka alam sekitar mereka . Kanak - kanak digalakkan berfikir dengan melihat alam semula jadi dan mereka perlu diberitahu setiap sesuatu yang ada di sekeliling mereka pada Pencipta.
6.8       Menyediakan kemahiran yang fleksibel yang diperlukan untuk menghadapi masa depan yang tidak menentu. Negara perlukan individu yang boleh menyesuaikan diri, inovatif, bolehmenyelesaikan masalah dan berkertampilan berbahasa dan boleh berkomunikasi untukmemajukan negara di peringkat antarabangsa. Dengan membangunkan keupayaan menjadikreatif boleh memperkayakan pengalaman kehidupan mereka .
Ini bertepatan dengan Teori Perkembangan Kreativiti Fisher(1943), menerangkan bahawa kanak-kanak digesa untuk memberi pendapat dan komen terhadap apa yang dilalui sebagai satu refleksi diri.

7.0       PENUTUP.
7.1       Sebagai seorang guru, kita juga perlu peka dengan kehendak yang diperlukan oleh pelajar tersebut agar dapat mengcungkil bakat dan kehendak mereka untuk menghasilkan pemikiran yang kreatif semasa dan selepas pembelajaran.Guru perlu kreatif dan berinovasi dalam mendekatkan diri dengan pelajar agar mereka dapat mengembang dan mengasah bakat yang ada dalam diri. Menurut Hassan Langgulung (1991), kreaviti ialah proses yang dilalui oleh seseorang ketika ia menghadapi suasana di mana ia terlibat, kemudian bergerak balas sesuai dengan dirinya .
7.2       Kreativiti adalah sebagai satu proses berterusan yang merujuk kepada keupayaan seseorang untuk memproses maklumat untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan asli. Tindak balas terhadap rangsangan persekitaran merupakan faktor pembentukan kreativiti sebagai jalan penyelesaian masalah dan seterusnya membawa individu ke tahap lebih baik.Kreativiti ialah keupayaan menghasilkan sesuatu yang baru daripada pengalaman lalu, di mana ia dalam bentuk yang baru, sangat luas serta meliputi segala aspek kehidupan kita.
7.3       Kecemerlangan kognitif kanak-kanak bukan sahaja dapat dilihat dalam bentuk hitungan nombor sahaja, malah tetap diperlukan di dalam bidang sastera, budaya dan sosial serta lebih banyak berkaitan dengan kreativiti.
7.4       Kanak-kanak seronok melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kreatif  perlukan guru sentiasa bersedia dan membuat perancangan yang teliti terutamanya dalam menyediakan bahan yang ingin digunakan untuk sesuatu aktiviti kerana perancangan yang baik membantu kelancaran pengajaran dan pembelajaran.
7.5       Pemikiran kreatif dan artistik kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh persekitaran dan suasana mereka dibesarkan. Persekitaran ini memainkan peranan yang penting dalam membantu perkembangan kognitif kanak-kanak.

8.0 RUJUKAN
Eh Ah Meng (1995), Siri Pendidikan Sekolah Dan Perkembangan Kanak-Kanak . Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn Bhd.
Hassan Langgulung (1990). Kreativiti dan Pendidikan . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa ` dan Pustaka
Kamus Dewan Ed. Ke 4 (2005), Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia (1982). Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Noriati A.Rashid (Dr) (2011),PSV 3103 Kreaviti dan Seni Kanak-kanak, Kuala Lumpur : Kementerian Pelajaran Malaysia
Beshir, E and Beshir, M. R. (2000) (3rd. ed.) Meeting the Challenge of Parenting in the West: An Islamic Perspective,
Mohd Azhar Abd Hamid (2004). Kreativiti: Konsep dan Teori Praktis. Johor: Universiti Teknologi Malaysia
Abd Rahim Abd. Rashid (1999). Kemahiran Berfikir Merentasi Kurikulum. Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Abdul Shukor Hashim. ( Prof. Dr) (2012). Perkembangan Seni Kanak-Kanak. Kuala Lumpur : Meteor Doc . Sdn Bhd.
Chang, Hon Woon (2008), Teori Seni Visual Edisi ke Dua, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan