Rabu, 4 Februari 2015

3 fungsi multimedia dalam kurikulum pendidikan negara.Soalan a bahagian a
i.          tiga fungsi multimedia dalam kurikulum pendidikan Negara.
ii.         tiga manfaat multimedia dalam kurikulum pendidikan Negara.

 
 
 
NO
TOPIK
CATATAN
i.
TIGA FUNGSI MULTIMEDIA DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN NEGARA.

1.
PENGENALAN

2.
DEFINISI MULTIMEDIA

3.
FUNGSI MULTIMEDIA DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN NEGARA.

ii
TIGA MAANFAAT MULTI MEDIA DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN NEGARA.

1.
Multimedia digunakan sebagai elemen pembelajaran di kelas.

2
Multimedia digunakan sebagai materi pembelajaran mandiri.


3.
Multimedia digunakan sebagai media  di dalam pembelajaran.


4.
RUMUSAN


Soalan a bahagian a
i.          tiga fungsi multimedia dalam kurikulum pendidikan Negara.
ii.         tiga manfaat multimedia dalam kurikulum pendidikan Negara.

i.          TIGA FUNGSI MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN NEGARA.
1.         PENGENALAN.
1.1       Penciptaan mikro komputer pada awal tahun 70 an telah memberi kesan yang mendalam kepada penggunaan teknologi tersebut dalam bidang pendidikan di Malaysia (NorHashim, Mazenah & Rose Alinda, 1996).
1.2       Aspek teknologi telah digabungkan dalam kurikulum sekolah sebagai satu daya usaha ke arah menyemai dan memupuk minat serta sikap yang positif terhadap perkembangan teknologi. Budaya persekolahan seharusnya diubah daripada sesuatu yang berdasarkan memori kepada yang berpengetahuan, berpemikiran, kreatif dan penyayang dengan menggunakan teknologi terkini ( KPM, 1997 ).
1.3       Atas alasan inilah pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan berhasrat untuk mengujudkan Sekolah Bestari yang sekali gus bertindak mengisi agenda perancangan dan pelaksanaan Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor atau MSC). Pelaksanaan Sekolah Bestari akan membuka ruang seluas-luasnya kepada teknologi komputer dan internet, yang akan membolehkan fleksibiliti dan kepelbagaian dibina dalam sistem pendidikan (KPM, 1997). Penggunaan dan perkembangan internet yang meluas dalam bidang perniagaan dan komunikasi, akan memudahkan pelaksanaannya dalam bidang pendidikan.
1.4       Multimedia merujuk kepada penyepaduan (gabungan) beberapa bentuk media seperti teks, bunyi, gambar, video, dan animasi bagi menghasilkan suatu bentuk persembahan yang menarik dan kreatif.
1.5       Menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan multimedia berasal daripada dua perkataan Inggeris yang terbit dari dua perkataan iaitu Multi dan Media. Multi bermaksud bermacam-macam atau berjenis-jenis manakala Media pula merupakan alat-alat yang digunakan sebagai saluran untuk berkomunikasi seperti akhbar, radio, televisyen dan sebagainya yang berperanan menyebarkan maklumat serta berita kepada orang ramai.
1.6       Multimedia dan Komunikasi Dalam aspek multimedia, animasi merupakan salah satu elemen yang mampu meningkatkan lagi daya tarikan sesebuah persembahan ataupun program multimedia. Animasi yang dahulu bermula sebagai siri kartun hitam putih “Mickey Mouse” oleh Walt Disney, kini telah meluas digunakan terutama dalam projek komputer berasaskan multimedia. Multimedia bukan merupakan fenomena baru di persekitaran kita. Kehadirannya dalam kehidupan seharian dapat disaksikan menerusi program - program komputer, televisyen dan melalui pita-pita video. Multimedia merupakan kombinasi persembahan daripada pelbagai media termasuklah gambar, grafik, animasi, teks dan suara untuk menjadikan persembahan lebih efektif kepada para penonton.
 2.0      DEFINISI MULTIMEDIA.
2.1       Multimedia adalah persembahan yang menggabungkan unsur-unsur seperti teks, grafik, bunyi, video dan animasi. Gabungan ini menghasilkan persembahan yang menarik dan mempunyai keupayaan untuk interaktif. Dari perspektif ICT, multimedia merupakan gabungan data, suara, video, audio, animasi, grafik, teks dan bunyi-bunyian yang mana gabungan elemen-elemen tersebut mampu dipaparkan melalui komputer.
2.2       Komputer yang mempunyai perkakasan berupaya untuk melaksanakan perisian multimedia, disebut sebagai komputer multimedia. Menurut Walter Oleksy (1995) dalam bukunya The Information Revolution: Education & Learning,”Multimedia adalah perkataan teknologi untuk perkakasan (hardware) dan perisian (software) yang membawa bersama-sama berjenis-jenis media teks, illustrasi-illustrasi, gambarfoto-gambarfoto, bunyi, suara, animasi dan video pada sebuah komputer.’
2.3       Menurut Nor Iadah Yusop (1995) di ceramahnya yang bertajuk Multimedia Dalam Pengajaran dan Pembelajaran , “Multimedia adalah kaedah penyebaran maklumat yang direkabentuk khusus untuk menggabungkan bunyi, gambar-gambar pegun dan bergerak, grafik, animasi, data dan teks bersama-sama dengan keupayaan interaktif sesebuah komputer.’ Schurman (1995) mendefinisikan multimedia kombinasi grafik, animasi, teks, video dan bunyi dalam satu perisian yang direka bentuk untuk mempertingkatkan interaksi. Menurut Collin, Simon (1995), "….Multimedia merupakan sebuah persembahan, permainan atau aplikasi yang menggabungkan beberapa media yang berlainan.
3.0       FUNGSI MULTIMEDIA DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN NEGARA.
3.1       Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran.
3.1.1    Penggunaan komputer multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah dengan matlamat meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Multimedia memudahkan guru untuk menyampaikan bahan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan di bilik darjah. Dengan multimedia pendidik dan pelajar akan disediakan dengan pelbagai kaedah persembahan yang menarik.
3.1.2    Suasana pengajaran dan pembelajaran yang interaktif, menggalakkan komunikasi aktif antara pelbagai hala. Berbanding pendidikan tradiosional, guru atau pensyarah menggunakan buku teks, papan hitam atau putih, kapur tulis, peta, gambar dan suaranya sendiri untuk mengajar. Hari ini pengunaan bahan P&P multimedia telah diadaptasikan untuk memberi maklumat- maklumat tambahan dalam bentuk yang menarik kepada pelajar-pelajar.
3.1.3    Contoh perisian multimedia pendidikan ini adalah seperti ensaiklopedia, kamus elektronik, buku cerita elektronik dan perisian kursus. Konsep permainan dalam pembelajaran digabungkan supaya menghasilkan pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan. Perisian-perisian ini adalah dari jenis pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran kendiri. Ia boleh digunakan untuk pembelajaran di rumah dan di sekolah. Perisian ensaiklopedia memberi peluang pembelajaran berlaku. Aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan ensaiklopedia CD-ROM juga melibatkan pemikiran kritikal, mencari, menghubung dan menghasilkan maklumat.
3.2       Menceriakan dan menambahkan keberkesanan proses penyampaian ilmu.
3.2.1    Penggunaan animasi dalam sesuatu persembahan maklumat juga dapat mencerikan proses penyampaiannya. Ia juga membolehkan sesuatu persembahan yang disampaikan itu kelihatan lebih hidup atau realistik berbanding penggunaan teks semata-mata. Disamping itu, animasi juga memberi penegasan kepada sesuatu penyampaian bagi membolehkan perhatian para penonton difokuskan kepada isi kandungan yang ingin disampaikan.
3.2.2    Animasi mampu menyampaikan sesuatu konsep yang kompleks secara visual dan juga dinamik. Ini membolehkan proses membuat hubungan atau perkaitan mengenai suatu konsep atau proses yang kompleks lebih mudah untuk dipetakan ke dalam minda pelajar dan seterusnya membantu dalam proses pemahaman.
3.2.3    Animasi digital juga boleh digunakan bagi membantu menyediakan persekitaran pembelajaran secara maya. Initerutamanya bagi menangani keadaan dimana persekitaran yang sebenarnya sukar atau tidak boleh disediakan, membahayakan ataupun melibatkan kos yang tinggi. Persembahan secara visual dan dinamik yang disediakan oleh teknologi animassi mampu memudahkan proses penerangan konsep ataupun demontrasi sesuatu kemahiran.
3.2.4    Ianya membolehkan seseorang pelajar memanfaatkan lebih banyak deria dalam proses pengumpulan maklumat. Ini secara tidak langsung mempercepatkan proses pemahaman serta mengekalkan maklumat tersebut dalam tempoh masa yang lebih lama di dalam ingatan.
3.3       Memperkembang dan memperkayakan lagi tajuk yang diajar.
3.3.1    Lebih sedekad yang lalu, NCTM (National Council of Teachers' of Mathematics, 1980) mencadangkan supaya pengajaran matematik mengambil peluang luas yang ditawarkan oleh multimedia pengkomputeran. Cockcroft (1982) menyarankan bahawa penggunaan multimedia dalam komputer dalam pengajaran dan pembelajaran matematik bukan sahaja boleh memperbaiki kualiti pengajaran matematik malah penggunaan multimedia dalam komputer juga boleh merubah kepentingan sesuatu tajuk dalam silibus matematik.
3.3.2    Laporan Cockcroft (1982) menegaskan bahawa masalah matematik harus diterjemahkan kepada sebut an dan bahasa matematik sebelum ianya diselesaikan. Langkah terjemahan seperti ini memerlukan fahaman yang lengkap terhadap struktur konsep yang terkandung dalam masalah tersebut. Keadaan ini telah menyebabkan kesukaran pembelajaran di kalangan setengah-setengah pelajar.
3.3.3    Masalah dan kesukaran ini boleh diatasi melalui penggunaan multimedia dalam aplikasi komputer ( Lim, 1989 ).
Dalam beberapa kajian yang telah dijalankan (Funkhouser, 1993; Henderson and Landersman, 1992; Chazan, 1988; Mc Coy, 1991; Al Ghamdi, 1987) didapati bahawa:
Pelajar yang menggunakan aplikasi multimedia komputer dalam matematik mempunyai sikap yang lebih positif terhadap dirinya sebagai ahli matematik dan berkeupayaan menyelesaikan masalah yang lebih kompleks.
3.3.4    Perisian multimedia dalam komputer yang digunakan dalam proses pengajaran akan dapat membantu pelajar memahami konsep dan prinsip matematik dengan mudah dan berkesan. Pencapaian pelajar dalam peperiksaan akhir menunjukkan peningkatan yang ketara.
3.3.5    Penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan beberapa aplikasi, seperti spreadsheet, multimedia dan internet. Peranan dan penggunaan internet telah mula dikenalpasti dapat membantu pengurusan dalam sistem pendidikan negara khususnya dalam pelaksanaan proses pengajaran pembelajaran di dalam dan luar bilik darjah yang secara langsung melibatkan para pendidik, pelajar dan ibubapa serta ahli masyarakat yang prihatin.
3.3.6    Nolan dan Martin (1994) menyatakan bahawa pembelajaran dalam suasana baru seperti menggunakan internet di sekolah telah membawa banyak perubahan kepada pelajar. Pelajar didapati lebih mahir membuat kajian dan lebih berfikiran secara kritikal. Walau bagaimanapun jurang perbezaan sosial ekonomi di kalangan pelajar harus diambil kira semasa pendedahan teknologi komputer dan internet diberikan (Bier et. al, 1996).

ii.         TIGA MAANFAAT MULTI MEDIA DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN NEGARA.
1.         Multimedia digunakan sebagai elemen pembelajaran di kelas.
1.1       Multimedia digunakan sebagai salah satu unsur pembelajaran di kelas. Jika guru menjelaskan suatu materi melalui pengajaran di kelas atau berdasarkan suatu buku acuan, maka multimedia digunakan sebagai media pelengkap untuk menjelaskan materi yang diajarkan di depan kelas.
1.2       Multimedia dengan jenis ini dinamakan juga dengan ‘presentasi pembelajaran’. Materi yang ditayangkan tidak terlalu kompleks dan hanya menampilkan beberapa item yang dianggap penting, baik berupa teks, gambar, video maupun animasi. Latihan dan tes kurang sesuai diletakkan pada presentasi pembelajaran ini, kecuali bersifat kuiz yang digunakan untuk membangun suasana kelas agar lebih dinamik.
1.3       Multimedia mewujudkan suasana penglibatan aktif pelajar. Ini memaparkan situasi pelajar melakukan pembelajaran kendiri. Maka wujudlah elemen kaedah pembelajaran jelas dan matlamat, pembelajaran penyelesaian masalah dan kumpulan. Guru juga kini mampu sebagai fasilitator. Konteks pembelajaran pula melibatkan masalah sebenar. Penilaian pembelajaran juga mampu menilai kemahiran sebenar. Suasana begini mendorong pembelajaran secara kooperatif.
1.4       Multimedia menjadi medium pengalak pembelajaran kolaboratif yang melibatkan pembelajaran secara berkumpulan serta memurnikan interaktif antara pelajar dengan pelajar  dan pelajar dengan guru.
2.0       Multimedia digunakan sebagai materi pembelajaran mandiri.
2.1       Multimedia mungkin saja dapat mendukung pembelajaran di kelas.Berbeda dengan tipe pertama, pada tipe kedua seluruh kebutuhan instruksional dari pengguna dipenuhi seluruhnya di dalam paket multimedia. Ini berertinya seluruh kemudahan multimedia adalah untuk pembelajaran.
2.2       Fenrich (1997) menyimpulkan keunggulan multimedia pembelajaran antara lain:
Siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan , kesiapan dan keinginan mereka. Ini membawa erti bahawa pengguna sendirilah yang mengawal  proses pembelajaran.Murid mampu belajar dari  tutor yang sabar (komputer) yang menyesuaikan diri dengan kemampuan dari seseorang murid. Murid  akan terdorong untuk mengejar pengetahuan dan memperoleh feadaah serta merta. Murid juga menghadapi suatu evoluasi yang objektif melalui pengalaman dalam latihan multimedia yang disediakan. Murid juga akan menikmati suasana kerahsiaan di mana mereka tak perlu malu saat melakukan kesalahan. Murid juga mampu belajar di saat yang amat kritikal (“just-in-time” learning). n.
2.3       Di samping itu, multimedia juga member maanfaat daalm pembelajaran dapat juga dengan memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, seperti kuman, bakteri,electron. Multimedia juga mampu memperkecil benda yang sangat besar, yang tidak mungkin dihadirkan ke sekolah, seperti gajah, rumah, gunung.
2.4       Multimedia mampu menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit dan berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, beredarnya planet, berkembangnya bunga.Multimedia juga mampu menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, seperti bulan, bintang, salju.

3.0       Ketiga, multimedia digunakan sebagai media di dalam pembelajaran.
3.1       Keseluruhan kemudahan pembelajaran yang mendukung tujuan pembelajaran juga telah disediakan. Bates (1995) menekankan bahawa di antara media-media lain, interaktivitas multimedia atau media lain yang berbasis komputer adalah yang paling nyata (overt).
3.2       Multimedia jua menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, seperti letusan gunung berapi, harimau, racun. Kemudahan ini secara nyata meningkatkan daya tarik dan perhatian pengajar dan pelajar.
3.3       Pendidik juga diberikan peluang untuk menyampaikan dan menerbitkan bahan pengajaran, malah menyumbangkan sumber maklumat tanpa sempadan kepada pendidik. Multimedia unggul sebagai penyampai maklumat yang menarik dan medium pengajaran dan pembelajaran. Ia merupakan elemen ruang dan sempadan yang tiada batasan malah memberikan kawalan pengguna yang tinggi.
3.4       Multimedia merupakan sumber kemudahan penyampaian maklumat yang tiada batasan . Ini akan menyajikan persekitaran pembelajaran yang bercirikan dunia sebenar. Maka akan wujudlah persekitaran pembelajaran yang mantap dan berkesan.
3.5       Ciri multimedia yang memaparkan interaktiviti yang tinggi mempunyai kepentingan utama pembelajaran dan kesesuaiannya dalam pembelajaran melalui web terutamannya program pendidikan jarak jauh. Multimedia dapat menjayakan segala maklumat yang terdapat dalam web disusun berdasarkan pautan nod melalui sistem rangkaian dalam mempersembahkan pengetahuan.
3.6       Multimedia juga dapat menjayakan model-model persekitaran pembelajaran melalui web seperti Model oleh Duchastel (1997an). Multimedia mampu mengenalpasti matlamat pengajaran
(peranan pelajar terlibat dalam proses pembinaan pengetahuan.), menerima kepelbagaian hasil pembelajaran, menghasilkan produk pengetahuan, menilai aras tugas, membina kumpulan pembelajaran dan menjadi penggalakkan komuniti secara global.
3.7       Multi media dapat menjelaskan penerangan ilmiah secara tersusun yang berkaitan falsafah pedagogi, teori pembelajaran, orientasikan matlamat, orientasikan tugas, sumber motivasi, peranan guru, sokongan metakognitif, strategi pembelajaran kolaborasi, kesesuaian budaya dan struktur yang fleksibel. Pelajar berpeluang menjalankan aktiviti kumpulan. Pelajar dapat meningkatkan kemahiran berfikir, kemahiran bahasa atau kemahiran berkomunikasi.

4.0       RUMUSAN
4.1       Penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran bukan hanya tertakluk kepada pelajar sekolah menengah sahaja, tetapi dalam pembelajaran di peringkat tertinggi juga amat praktikal digunakan semasa proses pembelajaran dan pengajaran. Multimedia memainkan peranan yang penting dalam pendidikan, ini kerana penggunaan multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran memudahkan dan menarik.
4.2       Sehubungan itu, kemahiran yang tinggi juga diperlukan bagi menggabungkan pelbagai media tersebut di dalam satu produk multimedia terutamanya di dalam bidang pendidikan. Ini kerana aspek-aspek seperti reka bentuk grafik, pemilihan audio, cara mempersembahkan animasi, pemilihan warna yang sesuai perlu diambil kira dalam membangunkan sesebuah produk multimedia agar proses penggajaran dan pembelajaran berjalan dengan berkesan.
4.3       Bagi memastikan tahap keberkesanan multimedia yang dibangunkan, oleh itu pereka yang terlibat dalam merekabentuk sistem multimedia hendaklah menerapkan teori-teori yang releven seperti teori pembangunan multimedia, teori rekabentuk pengajaran, teori penyebaran inovasi, teori pembelajaran, teori penilaian dan sebagainya. Penerapan teori-terori dapat memastikan mutimedia yang dibangunkan dapat diterima dan digunakan dengan berkesan terutamanya di dalam pendidikan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan