Selasa, 21 Mac 2017

Panduan Skima Pemarkahan UPSR
Bahasa Melayu Kertas 2

PEMARKAHAN MENGIKUT BAHAGIAN

A. Pemberian Markah

Bahagian A = 10 markah
Bahagian B = 30 markah
Bahagian C = 20 markah
Jumlah keseluruhan = 60 markah =  ?/60 x100 markah =/100%


Bahagian A 10 markah
Membina ayat
1.Ayat yang ditulis mestilah ada kena mengena dengan bahan grafik yang diberi.
2.Pemilihan kata kerja yang tepat dan sesuai dengan aktiviti dalam gambar yang diberi.
3.Ayat yang ditulis mestilah ayat majmuk dan gramatis.
4.Jika kesalahan yang dilakukan oleh murid lebih dariada 4 kesalahan dalam kelima-lima ayat yang dibina markah yang patut diberi tidak lebih daripada 7 markah.
5.Jika ayat yang dibina terlalu banyak kesalahan dan tidak menepati  tatabahasa yang tepat dan sesuai markah yang harus diberi tidak lebih daripada 3 markah keseluruhan ayat.

Bahagian B
 (penulisan)

1. Penilaian aspek isi ( 15 markah )

Isi mestilah terdiri daripada 4 atau 5 isi penting:
Setiap isi memerlukan HURAIAN, KETERANGAN dan CONTOH yang sesuai. Huraian isi perlu jelas dan tepat. Contoh yang diberikan mestilah bersesuaian dengan isi atau tema yang hendak ditulis.
2 markah x 4 isi yang lengkap = 8 markah
1 markah pendahuluan = 1 markah
1 markah penutup = 1 markah
Jumlah markah isi = 10 markah


2. Penilaian aspek Bahasa ( 15 markah )

Aspek bahasa terbahagi
a. Perbendaharaan kata = 3 markah
b. Struktur ayat = 3 markah
c. Imbuhan = 3 markah
d. Tanda baca = 3 markah
e. Ejaan = 3 markah

·         Jadi jumlah markah keseluruhannya ialah 15 + 15 = 30  markah untuk satu soalan.
·         Markah penuh diberi untuk satu-satu isi yang dapat disampaikan dengan baik iaitu pengolahannya menarik dan sangat berkesan.
·         1 markah diberi untuk satu-satu isi yang pengolahannya kurang menarik. Maksudnya tidak dapat markah penuh.
·         ½ markah pula untuk satu-satu isi yang pengolahannya lemah.
·         Penulisan yang kemas, bersih, teratur serta senang dibaca juga mempengaruhi markah.
·         Pembahagian markah adalah sama banyak bagi kedua-dua soalan tersebut. Adik-adik mesti menjawab kedua-dua soalan untuk lulus dengan gred yang baik.

* Peringatan:
·         Karangan yang terpesong, markah yang diberi tidak melebihi 5 markah daripada 30 markah. Ini bermakna walau baik sekali pun karangan tersebut , jika terpesong, markah tertinggi hanyalah 5 markah sahaja.
·         Isi yang berunsur negatif tidak akan diberi markah. ( ukuran nilai ialah yang berteraskan budaya Melayu / Islam )

Tambahan markah
1.    Ada markah tambahan (bonus) diberikan untuk karangan yang mempunyai susunan isi dan jalinan idea yang baik.
2.    Kata aluan dan ucap terima kasih bagi karangan berbentuk surat kiriman dan ucapan adalah dikira sebagai format.
3.    Markah tambahan juga mungkin akan diberikan bagi karangan yang bertulisan cantik.

B. Potong Markah: Perkara yang perlu dielakkan semasa menulis karangan.

1. Bilangan perkataan tidak mencukupi
L(Panjang karangan antara 80-120   
    patah perkataan.
·         kurang daripada 40 perkataan ( markah penuh tidak melebihi 10 )
·         41 hingga 50 patah ( tolak 3 markah )
·         51 hingga 60 patah ( tolak 2 markah )
·         61 hingga 70 patah ( tolak 1 markah )


2. Bagi setiap satu kesalahan:
·         imbuhan tolak ½ markah
·         tanda baca tolak ½ markah
·         ejaan tolak ½ markah

3. Karangan yang terpesong langsung:
·         markah yang diperolehi tidak melebihi 10 markah

4. Format:
·         salah format tolak 3 markah daripada jumlah markah (markah keseluruhan) yang diperolehi untuk soalan itu.

Contoh pemotongan markah surat kiriman:
·         tiada alamat = tolak 1
·         tiada nama pengirim = tolak 1
·         tiada tanda tangan = tolak 1
·         tiada tarikh tolak = ½
·         tiada kata panggilan hormat = tolak 1
·         tiada ucapan terima kasih = tolak 1
·         Salah letak format = tolak ½
·         tiada tajuk bagi surat rasmi = tolak ½

Perlu diketahui
·         Kesalahan yang melebihi enam (6) kali bermakna anda tidak mendapat sebarang markah, (0 markah) bagi setiap satu aspek tatabahasa.
·         Tiada potongan bagi kesalahan ejaan yang berulang.
·         Potongan keseluruhan bagi tiap-tiap 5 aspek tatabahasa tidak lebih daripada 3 markah.


TANDA MEMERIKSA

isi ü

salah guna perkataan _____________________

kesalahan struktur ayat     /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

kesalahan ejaan    /

kesalahan ejaan yang berulang   //

tanda yang tertinggal   /

kesalahan imbuhan

kesalahan tanda baca O

isi yang tidak berkaitan ( )

Tips : Cara membilang perkataan
Nama khas yang terdiri daripada beberapa patah perkataan dikira sebagai satu perkataan saja contoh 'Bahasa Melayu Tahun Enam'

Bahagian C
Menulis ulasan (20 markah)

1.     Pastikan ada lima nilai murni/amalan-amalan baik/pengajaran yang boleh diperoleh daripada petikan.
2.    1 nilai  beserta huraian dan contoh markah penuh  = 4 markah darab 5 nilai = 20 markah.
3.    Nilai yang dipilih mestilah tepat dan sesuai dengan  cerita yang diberi.
4.    Panjang ulasan tidak lebih daripada 50 patah perkataan tetapi jika lebih boleh diterima tetapi tidak melebihi 65 patah perkataan.
5.    Aspek tatabahasa harus diberi penekanan ketika menanda kertas.Pemotongan markah  hendaklah bersesuaian dengan persembahan jawapan yang diberi.BAGAIMANA MENDAPAT MARKAH TINGGI ATAU GRED A DI DALAM PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU?

1. Baca semua soalan yang diberi:
·         Fahami arahan kehendak soalan.
·         Kenal pasti format yang perlu digunakan.
·         Karangan yang tidak terlalu panjang atau pendek mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan.

2. Guna isi yang berlainan:
·         susun isi secara berturutan
·         letak isi mengikut perenggan
·         memberi huraian yang tepat kepada isi.
·         sebaik-baiknya karangan mengandungi nilai-nilai murni.

3. Penggunaan perkataan yang pelbagai:
·         ada menggunakan perkataan yang terkini
·         elak penggunaan perkataan sama yang berulang / kerap
·         penggunaan perkataan teknikal dengan tepat
·         elak perkataan dialek atau daerah yang tidak diterima.

4. Susun ayat dengan kemas:
·         elak pengaruh struktur ayat percakapan daerah / dialek
·         guna ayat yang pendek tetapi lengkap
·         kebolehan menggunakan rangkai kata / ungkapan yang menarik

5. Penggunaan tanda baca pada tempat yang betul:
·         gunakan tanda baca pada tempat yang diperlukan
·         gunakan huruf kecil dan huruf besar pada tempatnya.

6. Dapat membezakan antara kata depan dan kata imbuhan:
·         dapat membezakan imbuhan an dan kan
·         guna imbuhan yang pelbagai - awalan / akhiran / sisipan / apitan ( sekurang-kurangnya 5 imbuhan yang berbagai jenis )7. Tulis mengikut ejaan yang betul:
·         elak mengikut sebutan dialek / daerah
·         elak menulis huruf yang mengelirukan / cermat dalam bentuk tulisan

Tahukah kamu ?
Hanya terdapat 29 perkataan sahaja menggunakan ejaan yang disatukan. (contoh keretapi, jawatankuasa, dan lain-lain )

PUNCA-PUNCA PENULISAN KARANGAN MENJADI LEMAH DAN DIPOTONG MARKAH

A. Kesalahan memilih tajuk
·         Kesalahan memilih tajuk biasanya berlaku kerana calon tidak memahami apa yang dikehendaki oleh soalan. Keadaan ini terjadi mungkin calon terburu-buru menyiapkan karangan. Mereka menulis karangan asalkan siap sahaja.

B. Kekurangan isi
·         Oleh sebab kekurangan isi, sesetengah calon menghuraikan isi secara mendatar atau meleret-leret. Ini juga boleh menyebabkan terjadinya pengulangan isi yang sama. Hal ini berlaku kerana calon kurang membaca dan terhadnya pengetahuan.

C. Pembahagian perenggan
·         Ada calon meletakkan beberapa isi dalam satu perenggan. Ini menyebabkan sesuatu isi tidak dapat dihurai secara mendalam. Malah ada calon menulis hanya satu perenggan untuk satu karangan!

D. Tidak merangka karangan
·         Ada calon yang terus menulis tanpa mencari isi terlebih dahulu. Calon yang tidak merangka bererti calon tersebut tidak menyusun isi. Ini menyebabkan karangan tidak kemas dan bercelaru. Ia juga menyebabkan susunan isi tidak berturutan.
·         Terdapat juga isi yang sama diulang. Malah ada calon yang menulis sambil mengharapkan isi datang kemudian ( terlintas di fikiran ).

E. Kesalahan tatabahasa
·         Calon perlu tahu , penguasaan bahasa terkini amat penting bagi memastikan karangan mendapat ‘A’.
·         Pada tahap Tahun 6 , sepatutnya masalah kesalahan ejaan tidak lagi timbul. Masih ada calon yang tidak dapat membezakan antara "pada" dengan "di", "dari" dengan "daripada", "bila" dengan "apabila" dan pelbagai lagi. Ramai yang tidak menggunakan imbuhan dengan betul. Lebih malang lagi calon tidak menggunakan imbuhan langsung untuk karangannya.

F. Kesuntukan masa
·         Masa membina karangan sangat terhad. Pengurusan masa memainkan peranan penting. Calon yang tidak peka akan terburu-buru menyiapkan karangan. Ini menyebabkan tiada masa untuk menyemak kesalahan tatabahasa. Malah nombor soalan pun tidak sempat ditulis.
·         Terdapat kes calon yang cemerlang, hanya menjawab satu soalan sahaja dengan baik dan mendapat markah penuh. Tetapi tidak menjawab satu soalan lagi. Akibatnya beliau hanya mendapat 50 % ( ‘C’ ) sahaja.

G. Kesalahan lain
·         Tidak mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan.
·         Tidak dapat mengenal pasti format yang diperlukan.
·         Masih ada yang menggunakan bahasa dialek daerah ( bahasa kampung / bahasa Kelantan / bahasa Utara / bahasa Jawa / bahasa Bugis / bahasa SMS )Di bawah ini adalah contoh kesalahan tatabahasa dan pembetulannya.


A. Penggunaan Perkataan Yang Berulang Dalam Suatu Ayat.
·         SALAH: Selepas mandi Yusri bersarapan, selepas itu dia memakai baju, selepas itu dia pergi ke sekolah pula dengan menaiki basikal.
·         BETUL: Selepas mandi, Yusri bersarapan dan memakai baju. Kemudian Yusri pergi ke sekolah dengan menaiki basikal.B. Salah Menggunakan Perkataan

dari dan daripada

SALAH: Kain batik itu datang
daripada Terengganu.
BETUL: Kain batik itu datang
dari Terengganu.

Nota Cikgu Amiene Rev: Perkataan 'dari' digunakan untuk tempat.

SALAH: Saya baru terima surat itu
dari kakak.
BETUL: Saya baru terima surat itu
daripada kakak.

untuk , supaya dan selama
·         SALAH: Jenna Bush pergi ke pasar untuk membeli sayur.
·         BETUL: Jenna Bush pergi ke pasar membeli sayur.
·         SALAH: Steve McNair menjerit untuk meminta tolong.
·         BETUL: Steve McNair menjerit meminta tolong.
·         SALAH: Rihanna bercita-cita untuk menjadi doktor.
·         BETUL: Rihanna bercita-cita hendak menjadi doktor.
·         SALAH: Siti Nurhaliza belajar bersungguh-sungguh untuk lulus dalam ujian.
·         BETUL: Siti Nurhaliza belajar bersungguh-sungguh supaya lulus dalam ujian.
·         SALAH: Kami akan tinggal untuk dua minggu.
·         BETUL: Kami akan tinggal selamadua minggu.
·         SALAH: Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung untuksatu jam.
·         BETUL: Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung selama satu jam.


adalah dan ialah
·         BETUL: Adalahdengan hormatnya dimaklumkan ………….
·         SALAH: Denganhormatnya dimaklumkan ……………….
·         BETUL: Tuduhan itu adalah fitnah belaka.
·         SALAH: Tuduhan itu fitnah belaka.
·         SALAH: Keperluan asas manusia adalah makanan, perlindungan dan pakaian.
·         BETUL: Keperluan asas manusia ialah makanan, perlindungan dan pakaian.bila dan apabila
·         SALAH: Zainal pun bangun bila namanya dipanggil.
·         BETUL: Zainal pun bangun apabila namanya dipanggil.
·         SALAH: Bila dimarahi ayah, adik menangis tersedu-sedu.
·         BETUL: Apabila dimarahi ayah, adik menangis tersedu-sedu.


ramai, banyak, semua dan para
·         SALAH: Ramai murid-murid menonton pertandingan bola sepak itu.
·         BETUL: Ramai murid menonton pertandingan bola sepak itu.
·         SALAH: Banyak pakaian-pakaian terpakai dijual oleh Ali.
·         BETUL: Banyak pakaian terpakai dijual oleh Ali.
·         SALAH: Semua guru-guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan.
·         BETUL: Semua guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan.
·         SALAH: Para-para jemputan dipersilakan masuk ke dewan.
·         BETUL: Para jemputan dipersilakan masuk ke dewan.
·         SALAH: Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah-hadiah pemenang-pemenang.
·         BETUL: Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah pemenang-pemenang.

yang dan bahawa
·         SALAH: Hasri memberitahu yang dia tidak dapat hadir ke sekolah.
·         BETUL: Hasri memberitahu bahawa dia tidak dapat hadir ke sekolah.
·         SALAH: Mereka memberitahu yang tindakan itu tidak adil.
·         BETUL: Mereka memberitahu bahawa tindakan itu tidak adil.


kata ganti nama
·         SALAH: Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja sini.
·         BETUL: Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja ini.
·         SALAH: Entah siapa yang difikirkannya, sejak tadi asyik termenung.
·         BETUL: Entah apa yang difikirkannya, sejak tadi asyik termenung.kata ganti "dia" dan "ia"

Nota : kata ganti "dia" ialah kata ganti nama untuk manusia sahaja. Kata ganti nama
"ia" ialah untuk binatang, benda, pokok masalah dan sebagainya.
·         SALAH: Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. Dia dijaga dengan rapi oleh Sani.
·         BETUL: Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. Ia dijaga dengan rapi oleh Sani.
·         SALAH: Perut Rosli memulas. Ia memulas sejak malam tadi lagi.
·         BETUL: Perut Rosli memulas sejak malam tadi lagi.


apa, mana dan bagaimana
·         SALAH: Baju apa yang kamu pakai ?
·         BETUL: Baju mana yang kamu pakai ?
·         SALAH: Mana katanya betul belaka.
·         BETUL: Apa katanya betul belaka.
·         SALAH: Apa pendapat tuan mengenai soal itu ?
·         BETUL: Bagaimana pendapat tuan mengenai soal itu ?penjodoh bilangan
·         SALAH: Ibunya seorangyang baik hati.
·         BETUL: Ibunya baik hati.
·         SALAH: Amran pulang ke rumah dengan sebuah bas sekolah.
·         BETUL: Amran pulang ke rumah dengan bas sekolah.

Pada dan kepada

SALAH: Beri surat ini pada Hasrul.
BETUL: Beri surat ini kepada Hasrul.

Di dan pada

SALAH:
Di masa rehat saya ke kantin.
BETUL:
Pada masa rehat saya ke kantin.C. Kesalahan Struktur Ayat (ayat bercelaru dan berbelit-belit)
·         SALAH: Dengan cepat berjalan adik kerana mengikut emak hendak ke pasar.
·         BETUL: Adik berjalan dengan cepat kerana hendak mengikut emak ke pasar.
·         SALAH: Semua kuih di atas meja itu telah dimakan oleh saya.
·         BETUL: Semua kuih di atas meja itu telah saya makan.
·         SALAH: Bila bangun tidur saya mandi dan makan pagi lepas itu pergi ke sekolah
·         BETUL: Apabila bangun tidur saya mandi dan bersarapan. Kemudian, saya pergi ke sekolah.
·         SALAH: Mamat kelihatan muram ibunya meninggal dunia
·         BETUL: Mamat kelihatan muram semenjak ibunya meninggal dunia.
·         SALAH: Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai selama-lamanya.
·         BETUL: Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai bila-bila.
·         SALAH: Apakah nama kamu?
·         BETUL: Siapakah nama kamu?


D. Tanda baca

Menggunakan tanda baca pada tempat yang salah
·         SALAH: Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik, gitar, piano dan, dram.
·         BETUL: Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik; gitar, piano, dan dram.


tidak menggunakan tanda baca pada tempat yang betul
·         SALAH: Jangan bergerak Kalau bergerak kamu akan ditembak, jerit polis kepada perompak itu.
·         BETUL: "Jangan bergerak! Kalau bergerak kamu akan ditembak," jerit polis kepada perompak itu.


Penggunaan huruf kecil / besar tidak pada tempat
·         SALAH: Siapakah pemenang dalam Pertandingan Syarahan anjuran berita harian itu?
·         BETUL: Siapakah pemenang dalam pertandingan syarahan anjuran Berita Harian itu?
·         SALAH: Jarak rumah saya dari Bandar Jerteh ialah 2.5 Kilometer.
·         BETUL: Jarak rumah saya dari bandar Jerteh ialah 2.5 kilometer.

E. Imbuhan

Tidak dapat membezakan antara kata depan dengan.imbuhan "di" dan "ke"
·         SALAH: Masukkan buku ini didalam beg.
·         BETUL: Masukkan buku ini ke dalam beg.
·         SALAH: Semua murid di kehendaki beratur dipadang sebelum masuk ke dewan.
·         BETUL: Semua murid dikehendaki beratur di padang sebelum masuk ke dewan.

Tidak dapat membezakan imbuhan "an dan "kan"
·         SALAH: Masakkan ibu sungguh lazat.
·         BETUL: Masakan ibu sungguh lazat.
·         SALAH: Masukan buku ini ke dalam almari.
·         BETUL: Masukkan buku ini ke dalam almari.

Lain-lain kesalahan
·         SALAH: Kejayaan Najib membanggakan dan mengembirakan ibu bapanya.
·         BETUL: Kejayaan Najib membangga dan menggembirakan ibu bapanya.
·         SALAH: Pasar Besar Jertih mempunyai tempat meletak kereta yang menyelesa.
·         BETUL: Pasar Besar Jertih mempunyai tempat letak kereta yang selesa.Tiada ulasan:

Catat Ulasan