Rabu, 2 Januari 2013

rpt kssr bm tahun 3RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
                                                                 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 3
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

STANDARD PRESTASI


Minggu 1


2.1.13
-
4.1.13

TEMA 1
SEKOLAH

Unit 1

Mari Bekerjasama

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.


2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

5.2 Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

1.2.6 mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat

2.2.1 Membaca dan memahami
perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat
majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.


5.2.1 Memahami dan menggunakan kata terbitan awalan beR, meN,teR dan di… dengan betul dalam pelbagai situasi.


Contoh:

Sistem Bahasa
:-kata nama
- frasa dan ayat
-imbuhan awalan dan akhiran
-ayat tunggal

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK


Cadangan

B1DL1E1 (1.2.6)
Mendengar dan menyebut frasa ayat

Minggu 2

7.1.13
-
11.1.13

Unit 2

Bantu-membantu Amalan Murni

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.


1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.


2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.


2.6 Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.


3.5 Mencatat maklumat yang
betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.

5.3 Memahami dan membina
ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

1.3.1 Mendengar, memahami,dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap
arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.


2.2.2 Membaca dan memahami
frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding,digraf dan konsonan
bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

2.2.3 Membaca dan memahami
ayat majmuk daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

2.6.1 Membaca dan memahami
pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata istilah.3.2.7 Menulis frasa dan ayat
tunggal secara mekanis
dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan
kemas.


3.5.2 Mencatat maklumat yang
betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai
sumber.4.1.1 Menyebut dan memahami
lirik lagu yang mengandungi
mesej dalam nyanyian yang
dipersembahkan secara
didik hibur.

5.1.1 Memahami dan
menggunakan kata nama am
hidup yang merujuk bukan
manusia dan penjodoh
bilangan dengan betul.


5.3.2 Memahami dan membina
ayat penyata, ayat tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan
ayat perintah dengan betul
dalam pelbagai situasi.


Sistem Bahasa
:- ayat perintah
-Diftong, vokal 
  berganding
- Penjodoh bilangan
- Frasa nama
- Frasa kerja
- Frasa adjektif
- kata nama am hidup bukan manusia

Kosa kata

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK
Minggu 3

14.1.13
-
18.1.13

Unit 3

Muafakat Membawa Berkat

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.


5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan yang
mengandungi kata tanya1.5.2 Menceritakan sesuatu
perkara yang diibaca
dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan
ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.


2.2.3 Membaca dan memahami
ayat dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul.


3.3.3 Membina dan menulis
jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.


3.3.4 Membina dan menulis
pelbagai jenis ayat
berdasarkan bahan grafik
dalam satu perenggan
dengan betul.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan
sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui
penceritaan secara didik
hibur.


5.1.2 Memahami dan
menggunakan kata nama
khas hidup yang merujuk
bukan manusia dengan betul
mengikut konteks.


Sistem Bahasa
:-kata tanya
-ayat seruan
-ayat perintah
-kata nama khas hidup manusia

Aspek seni bahasa

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK
Minggu 4


21.1.13
-
25.1.13

TEMA 2
KESELAMATAN

Unit 4

Jaga keselamatan Diri

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.


3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.


3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber.


5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.
1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan dengan betul.
2.2.2 Membaca dan memahami
frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding,digraf dan konsonan
bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

2.2.3 Membaca dan memahami
ayat dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul


3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.3.5.1 Mencatat maklumat yang
betul mengikut susunan
daripada pelbagai sumber.
5.1.4 Memahami dan
menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks.

Sistem Bahasa
:-kata kerja aktif tak transitif
-digraf
-konsonan bergabung

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK


B2 DL1 E1 (1.3.3)
Mendengar dan memberikan respons terhadap arahan, soalan dan pesanan
B1 DT1 E1 (3.2.6)
Menulis ayat tunggal


B1 DT1 E2 (3.2.6)
Menulis ayat majmuk


Minggu 5

28.1.13
 
1.2.13

Unit 5

Panduan Keselamatan

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.
2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.


3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik hibur.


4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur

5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.


5.3 Memahami dan membina
ayat yang betul dalam pelbagai situasi.
1.3.1 Mendengar, memahami,
dan memberikan respons
yang sesuai secara lisan
atau gerak laku terhadap
arahan berdasarkan ayat
perintah jenis ayat
permintaan dan ayat
perintah jenis ayat suruhan
dengan betul.


2.2.1 Membaca dan memahami
perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan
akhiran dalam ayat daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

3.3.3 Membina dan menulis
jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.4.1 Menulis imlak perkataan
berimbuhan dengan tepat.

4.1.1 Menyebut dan memahami
lirik lagu yang mengandungi
mesej dalam nyanyian yang
dipersembahkan secara
didik hibur.


4.2.1 Mengujarkan ayat dengan
sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui
penceritaan secara didik
hibur.

5.1.3 Memahami dan
menggunakan kata ganti
nama diri sebagai kata
sapaan dengan betul
mengikut konteks.5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.


5.3.2 Memahami dan membina
ayat penyata, ayat tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan
ayat perintah dengan betul
dalam pelbagai situasi.Sistem Bahasa
ayat tanya
-kata tanya
-imbuhan akhiran
-ayat tunggal susunan biasa
-ayat tunggal susunan songsang
-kata ganti nama

Aspek Seni Bahasa

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK


B1 DT2 E1 (3.4.1)
Menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan imbuhan


Minggu 6

4.2.13
 
8.2.13

Unit 6

Berwaspada Selalu

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.

1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk
Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur


5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu
perkara menggunakan kata panggilan yang sesuai bagi kalangan bukan ahli keluarga dalam pelbagai situasi secara
bertatasusila.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu
perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu
perkara yang diibaca
dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan
ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.


2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

2.5.1 Membaca dan memahami
bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.


3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat
yang mengandungi perkataan
berimbuhan dengan tanda
baca dan ejaan yang tepat.


4.2.1 Mengujarkan ayat dengan
sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui
penceritaan secara didik
hibur.


5.1.2 Memahami dan
menggunakan kata nama
khas hidup yang merujuk
bukan manusia dengan betul
mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan
menggunakan kata ganti
nama diri sebagai kata
sapaan dengan betul
mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan
menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks.

Sistem Bahasa
:-kata panggilan
-kata kerja aktif transitif

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK
Minggu 7


11.2.13 (Cuti Tahun Baru Cina)

12.2.13
15.2.13
Minggu 8

18.2.13
-
22.2.13


TEMA 3
KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

Unit 7

Sihatkan Tubuh KitaUnit 8

Jaga Kesihatan Diri

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.


1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.


1.6 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.
2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk
Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.


3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber.


4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik hibur.


4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur


5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.


1.4.1 Bertutur tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan pelbagai
ayat dalam pelbagai
situasi secara
bertatasusila

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri
dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.1.5.1 Bercerita tentang sesuatu
perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.

1.6.1 Berbicara untuk
mendapatkan maklumat
yang tersurat dengan
tepat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.

1.6.3 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan ayat yang
mengandungi frasa yang
sesuai secara
bertatasusila.


2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

2.4.1 Membaca dan memahami
maklumat untuk mengenal
pasti pertautan idea dalam
bahan multimedia bagi
membuat ramalan dengan
tepat.2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.


2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersirat
dengan tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.


2.5.2 Membaca , memahami dan menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

3.3.4 Membina dan menulis
pelbagai jenis ayat
berdasarkan bahan grafik
dalam satu perenggan
dengan betul.

3.4.1 Menulis imlak perkataan
berimbuhan dengan tepat.

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.
4.1.1 Menyebut dan memahami
lirik lagu yang mengandungi
mesej dalam nyanyian yang
dipersembahkan secara
didik hibur.


4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur.


5.1.4 Memahami dan
menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks.


5.1.5 Memahami dan
menggunakan pelbagai jenis
kata adjektif dengan betul
mengikut konteks.


Sistem Bahasa
:-ayat tunggal susunan biasa
-ayat tunggal susunan songsang
-kata adjektif

Aspek Seni Bahasa


EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK


B3 DL1 E1(1.4.3)
Berkomunikasi menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri dalam pelbagai situasi 


B1 DT2 E1 (3.4.1)
Menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan
Minggu 9

25.2.13
-
1.3.13

Unit 9

Badan Sihat Badan Cergas

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.


1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.


2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk
Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.


2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.


3.4 Menulis imlak dengan tepat.
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur5.3 Memahami dan membina
ayat yang betul dalam pelbagai situasi.
1.4.4 Bertutur dan menyatakan
permintaan dengan menggunakan kata dan ayat yang sesuai tentang
sesuatu perkara dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu
perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.

2.2.1 Membaca dan memahami
perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan
akhiran dalam ayat daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.


2.2.2 Membaca dan memahami
frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding,digraf dan konsonan
bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2.5.1 Membaca dan memahami
bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

2.5.3 Membaca, memahami dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.


3.3.3 Membina dan menulis
jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.


3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat
yang mengandungi perkataan
berimbuhan dengan tanda
baca dan ejaan yang tepat.

3.7.1 Menghasilkan penulisan
pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.


4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat
dengan menggunakan
bahasa yang indah serta
gaya yang sesuai untuk
menyampaikan mesej
melalui penceritaan secara
didik hibur.

5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.


Kosa kata

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK


B3 DL1 E2 (1.4.4)
Menyatakan permintaan dalam pelbagai situasi


B3 DB1 E1 (2.2.2)
Membaca dan memahami frasa  yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan  dengan sebutan yang betulMinggu
10

4.3.13
-
8.3.13TEMA 4
PERPADUAN

Unit 10

Hubungan Harmoni

1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu
perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersirat
dengan tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.


3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.


4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat
dengan menggunakan
bahasa yang indah serta
gaya yang sesuai untuk
menyampaikan mesej
melalui penceritaan secara
didik hibur.

5.1.6 Memahami dan
menggunakan kata hubung
gabungan dengan betul
mengikut konteks.


Sistem Bahasa
:-kata  hubung


EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK


B4 DL1 E1(1.5.1)
Bercerita tentang  sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan  intonasi yang betulMinggu 11

11.3.13
-
15.3.13Minggu 12

18.3.13
-
22.3.13
23.3.13-
31.3.13 (Cuti Pertengahan Penggal Pertama)Unit 11

Bertolak Ansur Amalan Kita

1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.


2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk
Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan
betul.


2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.


3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber.

3.6 Menulis untuk
Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.


4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.


5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.

2.5.2 Membaca , memahami dan
menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.

2.6.1 Membaca dan memahami
pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.


3.5.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan
idea utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun.


4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.


4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas menggunakan bahas yang indah secara didik hibur


5.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks
Sistem bahasa
-kata sendi namaKosa kata umum
Kosa kata istilah

Aspek Seni Bahasa

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK


B4 DL1 E2 (1.5.2)
Menceritakan sesuatu perkara  yang dibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betulMinggu 13

1.4.13
-
5.4.13


Minggu 14


8.4.13
-
12.4.13

Unit 12

Amalan Murni Hidup Sejahtera

1.6 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1.7 Berbincang dan
mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.


2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk
Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.


3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.


4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur5.2 Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.


1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan
tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.1.7.1 Berbincang dan mengemukakan
pandangan tentang sesuatu perkara
menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.
1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul daripada
pelbagai sumber secara bertatasusila.


2.2.1 Membaca dan memahami
perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul


2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.


2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan
betul.

2.5.2 Membaca , memahami dan
menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.


2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat
majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.4.3.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.


5.2.1 Memahami dan menggunakan Kata Terbitan Awalan beR , meN, PeN, teR dan di... dengan betul dalam pelbagai situasi.


5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi.
Sistem Bahasa
:-imbuhan awalan teR,di
-ayat majmuk
-ayat tunggal

Aspek Seni Bahasa

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK
B6 DL1 E1 (1.7.1)
Berbincang dan menyatakan pandangan  tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusilaB2 DB1 E1(2.2.1)
Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat 


B4 DB1 E2 (2.6.2)    
Membaca dan memahami bahan bukan sastera serta menyatakan ilmu pengetahuan   dengan betul   Minggu 15

15.4.13
-
19.4.13

TEMA 5
EKONOMI KITA

Unit 13

Pembeli Bijak

1.6 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk
Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.


2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber.


3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.


4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik hibur.4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur5.2 Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.


2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan
betul.


2.6.1 Membaca dan memahami
pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.
3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber
3.7.1 Menghasilkan penulisan
pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.4.1.2 Memahami dan
menghasilkan lirik lagu yang
mengandungi mesej secara
terkawal dan menyampaikan
melalui nyanyian secara
didik hibur.


4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur.5.2.2 Memahami dan
menggunakan kata ganda
penuh sebagai penanda
nama haiwan, makna
kesamaan atau keserupaan
dengan betul dalam pelbagai
situasi.

Sistem Bahasa
:-tanda baca
-ayat tunggal susunan biasa
-ayat tunggal susunan songsang
-kata ganda penuh

Kosa kata umum
Kosa kata istilah

Aspek Seni Bahasa

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK


B5 DL1 E1 (1.6.2)
Berbicara untuk menyampaikan maklumat  yang tersurat dengan tepat

B1 DB1 E2 (2.3.2)
Membaca ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang dengan sebutan dan intonasi yang betul

B4 DB1 E1 (2.6.1)    
Membaca dan memahami bahan kreatif serta menyatakan kosa kata umum dan kosa kata istilah dengan betulMinggu 16

22.4.13
-
26.4.13

Unit 14

Berjimat Amalan Mulia

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.


2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk
Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.


3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber.


3.6 Menulis untuk
Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.


3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.

5.2 Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

1.2.6Mendengar , memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu
perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan
Betul.2.5.2 Membaca , memahami dan
menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.


3.5.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan bahasa yang santun3.7.1 Menghasilkan penulisan
pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.
3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul.

4.3.2Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.


5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung
gabungan dengan betul mengikut konteks.5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan, makna
kesamaan atau keserupaan dengan betul dalam pelbagai situasi.

Sistem Bahasa
:- frasa dan ayat
-kata hubung gabungan

Kosa kata

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK
Minggu
17

29.4.13
-
3.5.13

1.5.13 (Cuti Hari Pekerja)Unit 15

Usaha Jaya

1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.6 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.


2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk
Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.


2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.


3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.


4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur


5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.

5.3 Memahami dan membina
ayat yang betul dalam pelbagai situasi.


1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.


2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang
betul.2.5.3 Membaca, memahami dan
menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.
2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.3.7.1 Menghasilkan penulisan
pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.4.3.1Mengujarkan dialog dengan sebutan yang  betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur,5.1.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis
kata adjektif dengan betul mengikut konteks.5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi.


Sistem Bahasa
:-ayat penyata

Aspek Seni Bahasa

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK

B5 DB1 E1(2.5.3)
Membaca dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bahan bukan grafik dengan tepat B2 DT1 E1(3.3.3)
Membina dan menulis jawapan pemahaman  berdasarkan soalan bertumpu Minggu 18

6.5.13
-
10.5.13


TEMA 6
PERTANIAN DAN PENTERNAKAN

Unit 16

Tanaman Hiasan

1.7 Berbincang dan
mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.


2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk
Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber.

3.6 Menulis untuk
Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina
ayat yang betul dalam pelbagai situasi.


1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul daripada
pelbagai sumber secara bertatasusila.
2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

2.4.3Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.


2.5.2Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.

2.5.3Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan gafik dengan betul.

2.6.1Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai dengan menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.

3.5.2Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.3.6.2Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun.


4.4.2Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.


5.3.1Memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi


Sistem Bahasa
-frasa
-imbuhan akhiran
-ayat majmuk
-ayat tunggal

Kosa kata

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK


B6 DL1 E2 (1.7.2)
Berbincang dan menyatakan pendapat  tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila

B1 DB1 E1(2.3.1)
Membaca pelbagai pola ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul


Minggu 19

12.5.13
-
17.5.13

Unit 17

Nelayan

1.6 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.


3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.


5.2 Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.1.6.3Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu  perkara dengan menggunakan ayat yang mengandugi frasayang sesuai secara bertatasusila.

2.6.1 Membaca dan memahami
pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah

2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat
majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.


3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.


5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk
rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi.

Sistem Bahasa
:-kata majmuk
-ayat tunggal


Kosa kata umum
Kosa kata istilah

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK
Minggu 20

20.5.13
-
24.5.13
25.5.13
-9.6.13

(Cuti Pertengahan Tahun)Unit 18

Hasil Tani

1.6 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.


2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk
Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.


3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber.


3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.


4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.


1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan
tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul

2.5.2 Membaca , memahami dan
menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.

2.5.3 Membaca, memahami dan
menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.


3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.
3.7.1 Menghasilkan penulisan
pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.4.2.1Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul ,intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut
konteks.


5.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks


Sistem Bahasa
:-kata seru
-tanda baca
-frasa kata
-kata kerja aktif transitif dan tak transitif

Menaakul

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK


B6 DT1 E1(3.7.1)
Menghasilkan penulisan kreatif secara berpandu yang dapat mempengaruhi khalayak dengan bertatasusila   


Minggu 21

10.6.13
-
14.6.13

TEMA 7
TRADISI KITA

Unit 19

Budaya Bangsa1.7 Berbincang dan
mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.


2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.


2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik hibur.


4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur


1.7.1 Berbincang dan mengemukakan
pandangan tentang sesuatu perkara
menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang
betul2.6.1 Membaca dan memahami
pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah3.7.1 Menghasilkan penulisan
pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.


4.1.2 Memahami dan
menghasilkan lirik lagu yang
mengandungi mesej secara
terkawal dan menyampaikan
melalui nyanyian secara
didik hibur

4.2.1Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul ,intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.Sistem Bahasa
:-

Kosa kata umum
Kosa kata istilah

Aspek Seni Bahasa

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK
Minggu 22

17.6.13
-
21.6.13Minggu 23

24.6.13
-
28.6.13


Unit 20
Produk Seni

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.


1.7 Berbincang dan
mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk
Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.


3.6 Menulis untuk
Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.


3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur5.2 Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan yang
mengandungi kata tanya
1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul daripada
pelbagai sumber secara bertatasusila.


2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan
betul.

 2.5.2 Membaca , memahami dan
menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul

2.6.1 Membaca dan memahami
pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah
2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.


3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan bahasa yang santun.3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul.3.8.1 Mengedit dan memurnikan
hasil penulisan daripada aspek penggunaan kata, imbuhan, kata majmuk dan tanda baca dengan betul.4.3.1Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul , intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.
5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk
rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi.


Sistem Bahasa
:-kata imbuhan
-kata majmuk
-ayat tunggal susunan biasa
-ayat tunggal susunan songsang
-kata majmuk

Kosa kata umum
Kosa kata istilah

Menaakul

Aspek Seni Bahasa

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK


B6 DT2 E1(3.8.1/3.8.2)
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada  aspek imbuhan, kata majmuk dan tanda baca yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusilaMinggu 24

1.7.13
-
5.7.13Minggu 25

8.7.13
-
12.7.13Unit 21

Dengarlah Cerita

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.1.6 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.


2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.


2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

2.5 Membaca
, memahami dan menaakul untuk
Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.5.3 Memahami dan membina
ayat yang betul dalam pelbagai situasi.


1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan
tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.


2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang
betul.2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.


2.5.3 Membaca, memahami dan
menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik
dalam satu perenggan dengan betul.


4.3.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.


5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama
khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut
konteks.


5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.Sistem Bahasa
:-kata nama khas hidup bukan manusia
-kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif
-frasa dan ayat
-ayat tunggal
-ayat majmuk

Aspek Seni Bahasa

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK

B3 DT1 E1(3.3.4)
Membina dan menulis pelbagai jenis ayat 

Minggu 26

15.7.13
-
19.7.13

TEMA 8
NEGARAKU TERCINTA

Unit 22

Kebanggan Kita


1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.


1.6 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.


2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.
3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan
berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat.

4.2.2 mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur.

Sistem Bahasa
:-ayat tunggal
-ayat majmuk


Kosa kata

Imlak frasa dan ayat, perkataan berimbuhan, tanda baca dan ejaan
-pola ayat

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK
Minggu 27

22.7.13
-
26.7.13

26.7.13 (Cuti Nuzul Al Quran)Minggu 28

29.7.13
 -
2.8.13

Unit 23

Sejarah Negara Kita

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.

1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.


2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.


2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

5.2 Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

5.3 Memahami dan membina
ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu
perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

2.2.1 Membaca dan memahami
perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.


2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.2.6.1 Membaca dan memahami
pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.


2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.


3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.


5.2.1 Memahami dan menggunakan Kata TerbitanAwalan beR , meN, PeN, teR dan di... dengan betul dalam pelbagai situasi.5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi

Sistem Bahasa
:-pola ayat FN + FA
-ayat tunggal
-ayat majmuk
-imbuhan awalan peN,
-ejaan dan tanda baca
-ayat tanya tanpa kata tanya
-ayat penyata
-perkataan dan frasa

Kosa kata umum
Kosa kata istilah

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK
Minggu 29

5.8.13
-
6.8.13

7.8.13
-
18.8.13
(Cuti Pertengahan Penggal kedua)

Minggu 30

19.8.13
-
23.8.13


Unit 24

Cintailah Negara Kita

1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.6 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.


2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk
Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.


3.6 Menulis untuk
Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina
ayat yang betul dalam pelbagai situasi.


1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.


2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan
betul.

2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan bahasa yang santun.


4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.


5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi


Sistem Bahasa
:-ayat tunggal susunan biasa
-ayat majmuk
-frasa
-ayat penyata
-ayat tanya dengan kata tanya
-ayat tanya tanpa kata tanya

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK
Minggu
31

26.8.13
-
30.8.13

TEMA 9
ALAM CERIA HIDUP SEJAHTERA

Unit 25

Mesra Alam

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.


2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk
Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur
5.3 Memahami dan membina
ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

1.3.1 Mendengar, memahami,dan   memberikan respons yang    sesuai secara lisan atau gerak  laku terhadap arahan   berdasarkan ayat perintah jenisayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul.

1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan dengan betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu
perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.


2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.


2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan
betul.

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.3.7.1 Menghasilkan penulisan
pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.


4.3.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahan badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasiSistem Bahasa
:-ayat tunggal susunan biasa
-ayat tunggal susunan songsang
-ayat tunggal
-ayat majmuk
-ayat perintah jenis ayat permintaan
-ayat perintah jenis ayat suruhan

Menaakul

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK

B6 DB1 E1(2.4.1)
Membaca, memahami dan membuat ramalan  daripada bahan yang dibaca secara bertatasusila B4 DT1 E1 ( 3.5.1)
Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber


Minggu
32

2.9.13
-
6.9.13

Unit 26

Pendidikan Alam Sekitar

1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.


1.6 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.


2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk
Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber.

5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.

5.3 Memahami dan membina
ayat yang betul dalam pelbagai situasi.


1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila


2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.


2.5.2 Membaca , memahami dan
menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.
3.2.7 Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan kemas.

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am
hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh
bilangan dengan betul mengikut konteks.

5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi


Sistem Bahasa
:-kata nama am hidup bukan manusia
-ayat tanya
-ayat penyata


Kosa kata

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMKB6 DB1 E2 (2.4.3)
Membaca dan memahami maklumat yang tersirat serta membuat penilaian secara bertatasusila

Minggu 33

9.9.13
-
13.9.13


Minggu 34

16.9.13
-
20.9.1316.9.13 (Cuti hari Malaysia)

Unit 27
Jagalah Alam Kita

1.6 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.


2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.


3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.


3.6 Menulis untuk
Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.


4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur


4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur5.3 Memahami dan membina
ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan
tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.


2.2.1 Membaca dan memahami
perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul


2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang
betul.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat


2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat
majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.


3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan bahasa yang santun.


3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul.


4.2.1 Mengujarkan ayat dengan
sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui
penceritaan secara didik
hibur.


4.3.2 Mengujarkan dialog secara
spontan berpandukan bahan
rangsangan dengan bahasa
badan yang sesuai untuk
menyampaikan pengajaran
melalui aktiviti lakonan secara
didik hibur.

5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.


Sistem Bahasa
:-ayat tunggal
-ayat majmuk
-imbuhan


EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK
Minggu 35

23.9.13
-
27.9.13

TEMA 10
SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI

Unit 28

Aktiviti Sains


1.7 Berbincang dan
mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk
Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.


5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan
pandangan tentang sesuatu perkara
menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.
2.5.1 Membaca dan memahami
bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

2.5.3 Membaca, memahami dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.


3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.5.1.5 Memahami dan
menggunakan pelbagai jenis
kata adjektif dengan betul
mengikut konteks.5.1.6 Memahami dan
menggunakan kata hubung
gabungan dengan betul
mengikut konteks.Sistem Bahasa
:-kata hubung gabungan

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK
Minggu 36

30.9.13
-
4.10.13
Minggu 37

7.10.13
-
11.10.13

Unit 29

Sains dan Teknologi

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.


1.6 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.


2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.


3.6 Menulis untuk
Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.


4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur


5.3 Memahami dan membina
ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

1.2.6 mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan
tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat2.6.1 Membaca dan memahami
pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata istilah.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.


3.6.1 Menulis untuk
menyampaikan maklumat
yang betul menggunakan
idea utama dan idea
sampingan dengan bahasa
yang santun.


4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur.


5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi

Sistem Bahasa
-ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk
-ayat penyata
-ayat tanya dengan kata tanya
-ayat tanya tanpa kata tanya
-ayat seruan
-ayat perintah
-pola ayat

Kosa kata umum
Kosa kata istilah

Aspek Seni Bahasa-lakonan


EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK


B5 DT1 E1 (3.6.1)
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan tepat menggunakan idea utama dan idea sampingan
Minggu 38

14.10.13
-
18.10.13

15.10.13 (Cuti Hari Raya Haji)Minggu 39

21.10.13
-
25.10.13

24.10.13 (Cuti Keputeraan Sultan Pahang)Minggu 40

28.10.13
-
1.11.13
Unit 30

Inovasi dan Reka Cipta

1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.7 Berbincang dan
mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk
Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.


1.5.1 Bercerita tentang sesuatu
perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan
pandangan tentang sesuatu perkara
menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul daripada
pelbagai sumber secara bertatasusila.


2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.


2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.
2.5.1 Membaca dan memahami
bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

2.5.2 Membaca , memahami dan
menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.

2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.


3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul.


5.1.7 Memahami dan
menggunakan kata sendi
nama dan kata seru dengan
betul mengikut konteks.

Sistem Bahasa
:-pola ayat
-kata sendi nama
-

EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK

Tiada ulasan:

Catat Ulasan