Ahad, 31 Mac 2013

Penilaian Pengajaran MikroTUGASAN: PENILAIAN  PENGAJARAN MIKRO

1.0       Pengenalan.
1.1       Saya berpeluang melaksanakan tugasan pengajaran mikro bagi mata pelajaran Bahasa  Melayu Tahun 3.  Penglibatan murid adalah seramai 22 orang. Tempoh masa selama 5 minit ditetapkan semasa menggunakan kemahiran set induksi sebagai kemahiran memulakan pengajaran
1.2       Bagi menjayakan set induksi saya telah merancang beberapa aktiviti senaman sebelum mengadakan sesi soal jawab lisan.
1.3       Set induksi dapat didefinisikan oleh Omardin Ashaari (1997) sebagai pross terawal dalam sesuatu pengajaran yang dirancang dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu.
1.4       Antara ciri kemahiran set induksi yang dapat saya rumuskan adalah
Melahirkan tumpuan kepada murid terhadap pelajaran yang akan dilaksanakan.
Membina kerangka rujukan sebelum dan selepas pelajaran yang sentiasa ada perkaitan.
Mampu memberikan makna kepada konsep atau prinsip yang baru secara menstruktur.
Mampu membangkitkan motivasi, minat dan penglibatan pelajar.

2.0       Persediaan proses set induksi.
2.1       Sebelum melaksankan set induksi saya berusaha untuk mengaitkannya dengan isi kandungan yang selari dengan objektif pengajaran. Saya berusaha untuk memastikan permulaan pengajaran yang perlu adalah  berkaitan dengan bahan dan objektif P&P. 
Saya berusaha memulakan pengajaran dengan menyajikan aktiviti yang bermakna serta mampu menarik minat pelajar. Saya berharap aktiviti yang dilaksanakan dapat membantu pelajar agar dapat menjadikan pelajaran lebih menarik serta meningkatkan sifat ingin tahun murid untuk meneroka pelajaran seterusnya.

3.0     Tujuan melaksanakan set induksi.
3.1       Saya melaksanakan set induksi supaya dapat menarik perhatian murid. Saya berusaha mewujudkan nada suara yang sesuai, menggunakan gerakan, kontek mata dan isyarat yang menarik dan luar biasa.
3.2       Saya juga melaksanakan set induk dengan tujuan agar murid mudah memahami isi kandungan pelajaran. Ini  kerana maklumat  yang disusun berkaitan dengan pengetahuan lepas murid, isi pelajaran baru, peristiwa semasa serta minat dan pengalaman murid.
3.3       Set induksi juga bertujuan agar menimbulkan rasa ingin tahu yang tinggi di kalangan murid.

4.0        Perlaksanaan set induksi.
4.1       Set indiksi ini saya laksanakan bagi memulakan proses P&P yang baru dengan hasrat mengenalkan sesuatu konsep kepada murid-murid.
4.2       Set induksi saya mulakan dengan memulakan aktiviti bagi mewujudkan kemahiran di kalangan murid-murid. Aktiviti ini disusuli dengan soal jawab lisan bagi mengalakkan murid berinteraksi.
4.3       Saya juga cuba mengubah cara penyampaian bagi memakmurkan situasi yang kurang difahami murid.
4.4       Saya segera memulakan pengajaran agar murid tidak ternanti-nanti atau beralih fokus kepada unsur lain.  Saya menggunakan kesantunan bahasa yang pernuh tertib dan sesuai dengan keadaan setempat agar murid mudah memahami arahan.
4.5       Saya berusah memberikan bimbingan kepada murid secara beransur-ansur hingga mereka boleh berdikari dan berlaku perluasan perkembangan kognitif murid.
4.6       Saya juga berusaha untuk mewujudkan pelbagai interaksi dan tidak membataskannya kepada satu hala sahaja. Saya berusaha memusatkan perhatian secara lisan atau bukan lisan.
 
5.0       Strategi pengajaran.
5.1       Saya cuba merancang strategi pengajaran berdasarkan komponen-komponen kemahiran set induksi. Pemilihan aktiviti gerakan secara kelas menjadi fokus saya bagi mewujudkan suatu suasana yang segar dan dapat melibatkan semua pelajar.
5.2       Saya sewajarnya menggunakan alat bantu mengajar bagi menambahkan lagi keberkesanan P&P. Pengunaan BBB juga perlu disesuaikan dengan bilangan murid, umur murid dan pengetahuan sedia murid. Pengunan BBB berbentuk ICT dan bahan maujud juga mampu memberikan gambaran sbenar tentang pelajaran yang hendak diajar.
5.3       Saya melaksanakan set induksi berbentuk aktiviti gerakan anggota badan dan disusuli dengan soalan lisan kerana ianya sesuai dengan objektif pengajaran. Aktiviti ini juga sesuai dengan keadaan bilik darjah yang luas dan selesa. Aktiviti ini juga tidak begitu rumit untuk dilaksanakan dan tidak menganggu klancaran penyampaian pelajaran.
5.3       Set induksi yang dilaksanakan paling cepat memberikan kesan ke atas pembelajaran murid. Murid-murid mendapat pengalaman sebenar secara cuba jaya dan amat mudah dilakukan. Aktiviti ini tidak memerlukan kos yang tinggi dan mudah diuruskan.

6.0       Kemahiran menyoal.
6.1       Bagi menghubungkaitkan pengajaran, saya telah menggunakan kaedah kemahiran penyoalan kepada murid-murid. Soalan yang diajukan adalah berkaitan dengan aktiviti yang dilakukan sebelum ini iaitu amalan penjagaan kesihatan.
6.2       Antara contoh-contoh soalan yang saya ajukan ialah:
a) Sudahkah anda bersarapan pagi ini?
b) Mengapa kita perlu bersarapan?
c)Bagaimanakah caranya kita ingin sihat?
7.0       Kelemahan perlaksanaan set induksi.
7.1       Wujud kelemahan yang amat ketara semasa saya melaksankan set induksi ini. Saya tidak berjaya melaksanakan aktiviti gerakan senaman yang menarik. Sewajarnya saya melakukan pergerakan dengan lebih berkoodinasi dan bergaya.
7.2       Saya juga mengemukakan soalan secara tertumpu kepada kelas. Saya tidak membuka soalan kepada kumpulan-kumpulan tertentu dan membuka ruang kumpulan lain memurnikan jawapannya.
7.3       Saya terpaksa meringkaskan set induksi kerana berlaku gangguan kesuntukan masa. Saya tidak dapat memberikan keseronakan sebenar murid untuk bersenam dan gagal meredakan tekanan yang mereka hadapi sebelumnya.
7.4       Saya tidak mengaitkan peristiwa semasa dalam set induksi dan hanya memberi tumpuan kepada senaman ringan. Pergerakan pengajaran saya lebih tergesa-gesa untuk beralik ke langkah pengajaran yang sterusnya.
7.5       Saya juga tidak mencadangkan aktiviti susulan kepada murid. Saya perlu lebih kreatif dan mencari idea-idea baru dalam usaha memurnikan P&P. 
7.6       Pergerakan saya juga terbatas. Saya hanya mampu memantau di bahagian hadapan kelas. Maka saya tidak dapat mengawal disiplin dan membimbing murid yang lemah.

8.0       Penambahbaikan.
8.1       Saya telah mengalurkan beberapa penambahbaikan bagi meningkatkan kualiti dan mutu pengajaran saya. Antara elemen yang akan saya murnikan adalah
l pengurusan masa dalam menyampaikan pelajaran
l mewujudkan dan merancang suatu aktiviti yang jarang/tidak pernah diikuti oleh murid.
l mewujudkan kesantunan bahasa dan nada bahasa yang sesuai.
l mewujudkan aktiviti yang berguna dan membangkitkan perasaan ingin tahu.
l mengemukakan suautu siri soalan yang berkaitan dan mampu merangsang minda murid untuk berkomunikasi dengan lebih mesra dan komited.
l membimbing murid menyatakan cara-cara melaksanakan aktiviti serta had masa menjayakannya.
l menggunakan BBB dan ICT yang menarik dan mampu mengaitkan pengetahuan lepas murid dengan isi pelajarn yang baru.
l mengunakan gerakan, kontek mata dan isyarat yang sesuai bagi mewujudkan kawalan kelas.

9. 0      Rumusan.
9.1       bagi menjayakan sesi pengajaran mikro, sewajarnya seorang guru bijak merancang dan memilih kemahiran-kemahiran mengajar. Kemudian merancang suatu persediaan mengajar yang murni berdasarkan prinsip, objektif dan komponen kemahiran yang bersesuaian dengan fokus utama kemahiran.  Suatu impak yang membina akan terhasil di kalangan murid yang memudahkan penyampaian konsep pengajaran serta mewujudkan suasana p&p yang lebih mengalakkan.Tiada ulasan:

Catat Ulasan