Rabu, 4 Februari 2015

MENJELASKAN TIGA CARA UNTUK MERANSANG GURU MENGAPLIKASIKAN VIDEO DALAM PENGAJARANTUGASAN BAHAGIAN B
i.          MENJELASKAN TIGA CARA UNTUK MERANSANG GURU MENGAPLIKASIKAN VIDEO DALAM PENGAJARAN
1.0       PENGENALAN.
1.1       Perkembangan dalam teknologi multimedia pula menjanjikan potensi besar dalam mengubah cara seseorang belajar, cara memperolehi maklumat, cara menyesuaikan setiap maklumat dan sebagainya. Multimedia juga menyediakan pelbagai peluang kepada para pendidik mengaplikasikan pelbagai teknik pengajaran dan pelajar pula diberi peluang untuk menentukan teknik belajar yang bersesuaian dengan mereka, membentuk pengetahuan berdasarkan keperluan masing-masing serta mengalami suasana pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan.
1.2       Sumber maklumat serta rujukan bukan lagi terikat dengan teks dari buku semata-mata tetapi lebih luas lagi. Kehadiran teknologi multimedia menambahkan lagi kemampuan proses capaian maklumat di mana setiap maklumat dalam pelbagai bentuk dan pendekatan boleh dicapai dengan lebih mudah dan pantas ( Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir, 2003). 1.2
1.3       Montaj merupakan salah satu media yang dapat membantu guru dalam menyampaikan pengajaran. Montaj boleh didefinisikan sebagai gabungan bunyi dan visual yang dihasilkan menggunakan perisian movie maker, ulead video dan sebagainya. Montaj telah berjaya menjadi suatu media dalam pendidikan tidak formal dan formal. Ianya telah dikaji dengan meluasnya oleh penyelidik dan hasil kajian membuktikan bahawa kebanyakan kaedah pengajaran menggunakan montaj adalah lebih berkesan berbanding dengan kaedah pengajaran tradisional.
1.4       Penggunaan video sebagai bahan bantu mengajar memberikan satu pengalaman baru kepada sebilangan pelajar. Montaj sekiranya digunakan sebagai ‘set induksi’, ia dapat memberi gambaran awal tentang sesuatu tajuk yang hendak diajar. Manakala jika montaj digunakan di akhir sesi pengajaran, maka ia boleh dijadikan sebagai pengukuhan kepada pelajar agar pelajar lebih memahami sesuatu topik yang telah diajar.
2.0       TIGA CARA UNTUK MERANSANG GURU MENGAPLIKASIKAN VIDEO DALAM PENGAJARAN
Secara asasnya pembangunan kemanusiaan merangkumi tiga elemen iaitu sahsiah, kemahiran dan ilmu. Ketiga elemen ini wajar dilaksanakan serentak bagi menunaikan matlamat hidup kita di muka bumi ini iaitu mendaptkan keredaan Allah SWT.
2.1       RANGSANGAN DARIPADA ELEMEN SAHSIAH.
2.1.1    Elemen ini lebih meliputi unsur kesederan akan kepentingan pengunaan sesuatu elemen. Kesedaran dan keinginan guru akan dirangsang apabila mereka dimaklumkan akan kelebihan pengunaan video dalam pengajaran dan pembelajaran. 
2.1.2    Kepentingan penggunaan video dalam pengajaran dan pembelajaran di antaranya adalah  
• Memberi kelainan dan kepelbagaian kepada kaedah mengajar.
• Membantu pelajar mendapat kesan pembelajaran yang maksimum dengan penggunaan masa yang minimum.
• Memperkayakan pengalaman pelajar. Bahan yang bergerak boleh memperkayakan pengalaman murid. Kejadian yang tidak pernah mereka lihat atau alami akan dapat mereka saksikan sendiri dan ini menjadikan mereka seoalah-olah mereka mengalaminya.
• Melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran kerana berfokuskan kepada isi-isi penting kepada topik yang akan disampaikan.
• Menjimatkan masa, tenaga dan wang.
• Mengelakkan rasa bosan pelajar seterusnya mengekalkan minat pelajar. Ia juga boleh menghiburkan pelajar.
• Mengelakkan berlakunya tidak faham atau salah tafsir terhadap konsep melalui deria melihat, mendengar atau menyentuh.
• Membetulkan sebarang kekeliruan atau salah tafsir kerana ia memberi sesuatu gambaran yang menyeluruh dan jelas sesuatu konsep dan kaitannya dengan kehidupan seharian.
• Melibatkan tiga domain iaitu domain kognitif, afektif dan psikomotor dan melibatkan pelbagai deria pelajar. Penggunaan visual yang diikuti oleh audio akan melibatkan deria lihat dan dengar dan mungkin deria sentuh. Penglibatan deria ini akan meningkatkan daya ingatan pelajar.
2.2       RANGSANGAN DARIPADA ELEMAN KEMAHIRAN.
2.2.1            Wajar guru dilatih dengan kemahiran yang merangkumi keperluan memberikan latihan yang secukupnya kepada guru-guru pelatih cara-cara mengendalikan peralatan video. Bagi menjayakan sesuatu latihan teknik pembengkelan wajar dikakukan terutamanaya di PKG zon yang berkenaan. Objektif  pelaksanaan bengkel video ini perlu difokuskan agar keberkesanannya dapat dioptimakan. Antara objektif yang mampu ditetapkan adalah
·         Memberi pendedahan kepada guru dan juruteknik komputer sekolah tentang asas penyuntingan dan pengeditan video.
·         Menggalakkan guru untuk menghasilkan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran (P&P) berasaskan video.
·         Mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran bestari yang mengintegrasikan kepelbagaian sumber dan media.
·         Menghasilan video pendek yang boleh dijadikan sumber bahan P&P di sekolah.
2.2.2            Semasa bengkel dilaksanankan adalah wajar setiap guru didedahkan dengan cara penulisan papan cerita (storyboard), teknik suntingan video menggunakan perisian Corel Video Studio ProX4, teknik suntingan audio menggunakan perisian Audacity dan teknik menghasilkan paparan belakang belakang (background) menggunakan Chroma Key. Pada akhir bengkel kebiasaannya setiap kumpulan guru yang terlibat akan menghasilkan sebuah video pendidikan menggunakan segala teknik dan kemahiran suntingan video yang telah dipelajari selama bengkel tersebut dijalankan.
2.2.3            Elemen penguasaan kemahiran akan lebih berkesan jika wujudnya perancangan dalam penerbitan bahan video untuk pengajaran. Antaranya adalah
·         Menetapkan tujuan dan objektif.
·         Menjalankan penyelidikan.
·         Memilih bahan (fakta) yang sesuai.
·         Mengenalpasti, mengumpul dan memilih bahan grafik dan bahan audio yang sesuai.
·         Menulis skrip melalui format papan cerita (story board).
·         Membuat persediaan untuk penggambaran.
·         Menyedia bahan dan peralatan.
·         Memulakan penggambaran.
·         Memulakan proses menukar video dari DV ke bentuk klip.
·         Membuat rakaman audio.
·         Menyunting dan mengadun audio dan video.
·         Membuat preview hasil rakaman.
·         Mengubahsuai/menyunting.
·         Menukar dormat yang sesuai untuk tujuan penyimpanan (storage).
·         Menggunakan dalam pengajaran.
·         Memberi maklum balas dan membuat penilaian.
2.3       RANGSANAGAN DARIPADA ELEMEN ILMU.
2.3.1    Elemen ilmu dapat diterapkan dengan mewujudkan ransangan kepada guru secara istikomah. Suatu anjakan paradigm akan terlihat dengan jelas sekiranya guru istikomah menuaikan misi dan visi secara beretika dan berilmu. Pelbagai maafaat yang terhasil sama ada terhadap murid mahupun guru sendiri akan memberikan ransangan positif untuk guru terus menjayakan dan menambahbaik   unsure mengaplikasikan pengunaan video dalam pengajaran dan penbelajaran.
2.3.2    Menurut Romiszowski (1998), video/film adalah satu media pengajaran yang cukup berkesan untuk digunakan dalam pembelajaran karena video/film menggabungkan secara baik unsur multi media seperti audio, visual, gerak, warna dan kesan tiga dimensi. Muhammad Hasan (2000) mengakui kelebihan video/film, dimana penggunaan unsur-unsur gerak, bunyi, warna, dan cahaya menjadi video/film dapat secara langsung menarik minat siswa dan seterusnya mendorong pembelajaran siswa. Unsur-unsur dramatik dan kegiatan yang terdapat dalam video/film berupaya meningkatkan kesan pasa proses pengajaran dan pembelajaran (Norton dan Wiburg 2003).
2.3.3    Pengunaan ruang akan manipulasi perspektif ruang, masa dan ukuran yang merangsang ke arah pembantukan guru cemerlang dan guru pakar. Kepkaran guru akan mendapat sanjungan dan dijadikan cintoh baik kerana berjaya menjelaskan suatu fenomena dapat ditunjukkan dengan perspektif yang berbeda secara mikrocosmis atau makrocosmis.
2.3.4    Guru yang berilmu dalam mengaplikasikan pengunaan video akan teruja kerana sebagai satu media komunikasi video/film dapat digunakan sebagai satu cara terbaik penyampaian pelajaran.  Naim (1995) berpendapat sebgai satu media komunikasi, video/film dapat menyampaikan secara terperinci dan konkrit pesan-pesan pendidikan seperti pembelajaran isi kandungan kurikulum serta pembentukan sikap dan tingkah laku siswa. Disamping itu, video/film dapat digunakan untuk menonjolkan relitas kehidupan, dan membangkitkan emosi dan perasaan. Menurut Amla et al. (2000), video/film dilihat sebagai satu media yang dinamis yang dapat merangsang umpan balik luar dan dalam yang kadang-kadang memengaruhi psikologi seseorang. Selain itu video/film bisa digunakan untuk menyampaikan pesan pendidikan berkaitan moral pemimpin dan sikap pemimpin.
      2.3.5    Dengan adanya rangsangan ilmu, guru dapat merasakan ganjaran khusas mengaplikasikan pengajaran video iaitu ianya dapat memudahkan pembelajaran dan pencapaian objektif pengajaran. Video/film dapat membantu guru menerangkan tentang sesuatu konsep yang abstrak atau sukar untuk diterangkan. Video/film dapat membawa masalah sebenarnya ke dalam tempat yang sama dengan perkara yang telah berlalu atau yang sedang terjadi tanpa batasan waktu, jarak dan tempat. Video dapat meningkatkan pemahaman pelajar, menghindari salah penafsiran dan memudahkan pembelajaran.
      2.3.5    Dengan rangasangan ilmu juga dapat meningkatkan berbagai kemahiran dan pengalaman belajar guru ke arah ketakwaan kepada Pencipat sekian mahluk seluruh alam. Video film juga dapat meningkatkan berbagai kemahiran dan pengalaman belajar. Penggunaan video/film dapat meningkatkan kemampuan literasi visual pelajar, dimana mereka dapat menginterpretasi simbol-simbol visual secara tepat dan pelajar berinteraksi dan memberi respons selaras dengan pesan-pesan yang diperoleh mereka.
      2.3.6    Secara umumnya, hasil wujudnya rangsangan ilmu akan mengukuhkan lagi rasa penting dalam mengaplikasikan video dalampengajaran pembelajaran. Ilmu ini akan menjayakan elemen seumpama pengajaran lebih terancang, melibatkan pelbagai deria, memperkayakan pengalaman, perluasan batasan komunikasi, pembelajaran individu, keseronokan belajar yang bermotivasi,  menolong membentuk gambaran yang betul dalam fikiran murid, menguat dan mengekalkan daya ingatan, menghubungkan yang abstrak kepada konkrit, memberikan gambaran dan peristiwa di luar bilik darjah ke dalam bilik darjah, menjimatkan masa, membantu murid membentuk konsep dengan lebih mudah serta jelas dan mempelbagaikan aktiviti pengajaran pembelajaran.
      2.3.7    Dengan elemen rangsangan ilmu, seseorang guru akan lebih bijak untuk mengaplikasikan vedio dalam pengajaran. Guru akan menepati beberapa tuntutan yang melibatkan faktor kesesuaian, peringkat penerimaan/kefahaman, pemerolehan, harga dan  mutu. Sesuatu media dianggap sesuai jika memenuhi syarat seumpama memenuhi kehendak isi dan objektif murid, memudahkan kefahaman murid, memerlukan latihan yang minimum untuk menggunakannya, menimbulkan suasana pengajaran pembelajaran yang menyeronokkan, mudah diubahsuai dari segi penggunaan serta juga senang dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain dan selamat digunakan oleh murid.

ii          MENGHURAIKAN TIGA IMPAK KEPADA MURID DARIPADA PENGAPLIKASIAN VIDEO.
1.0       PENGENALAN.
1.1       Perkembangan teknologi yang canggih mampu memberi kemudahan untuk mengakses pelbagai maklumat sama ada berbentuk teks, grafik, audio atau video. Video merupakan salah satu elemen dalam multimedia yang mampu membangun modal insan melalui paparan maklumat berbentuk gambar yang bergerak. Bagaimanpun format video berubah mengikut perkembangan teknologi itu sendiri. Bermula dengan filem diikuti pula dengan pita video, cakera  video  dan  kini  klip  video  digital  yang  menggunakan  perkakasan  dan  perisian komputer.
1.2   Kelbagaian kebolehan multimedia seperti vedio mampu menampung kelemahan - kelemahan yang terdapat di dalam pengajaran yang biasa. Ini adalah kerana tahap interaktif yang tinggi. Dengan komputer, perisian multimedia boleh diprogramkan supaya pelajar-pelajar dilibatkan secara aktif dengan cara meilih berbagai menu yang disediakan atau menjawab soalan - soalan tertentu.komputer akan bertindakbalas dengan memaparkan maklumat yang tertentu berdasarkan apa yang dipilih atau ditaipkan oleh pelajar tersebut.
1.3       Pengajaran jua mampu dilaksanakan berdasarkan kebolehan pelajar. Perisian yang digunakan juga berkebolehan untuk  melayan  setiap  individu  berdasarkan kebolehan pelajar. Pelajar akan mengalami pengalaman pembelajaran yang berbeza berdasarkan  prestasinya  di  dalam  sesuatu  konsep  atau  isi  pelajaran.  Pe lajar  tersebut perlulah menguasai terlebih dahulu konsep atau isi pelajaran tertentu sebelum dibenarkan mempelajari konsep atau isi pelajaran pada tahap yang lebih tinggi. Pelajar berpeluang untuk  mengulangi  sesuatu  konsep  atau  isi  pada bila-bila  masa  atau  sebanyak  mana sekalipun, tanpa perlu merasa bimbang komputer akan merasa jemu untuk melayannya. Di tambah dengan penggunaan multimedia yang menarik menyebabkan pelajar tidak merasa bosan.
1.4       Pelajar juga mampu mengawal sendiri  pembelajarannya. Perisian multimedia yang bermutu tinggi seharusnya membenarkan pelajar mengawal kadar dan  aliran  pelajaran  yang  hendak  dipelajarinya.  Juga  pelajar  perlulah  dibenarkan untuk "bermain" dengan melihat kesan perubahan tersebut. Ini juga  dikenali sebagai simulasi komputer.
1.5       Beberapa aspek yang perlu dititik beratkan dalam penghasilan aplikasi pengunaan video seumpama memiliki pengetahuan mengenai bahan yang hendak dihasilkan (isi kandungan), kemahiran untuk penghasilan, mempunyai daya kreatif, tenaga untuk penghasilan, alatan khas yang diperlukan, masa dan kos.
1.6       Peringkat usaha penghasilan aplikasi video yang betul dapat memberikan impak positif kepada pembelajaran pelajar. Antara elemen yang perlu diadaptasi adalah
·         Penghasilan media secara tiruan Penghasilan media secara tiruan boleh diilustrasikan seperti memotong huruf berdasarkan bentuk, melukiskan peta dan gambar melalui surihan imej tayangan atau menghasilkan terarium atau boneka berdasarkan arahan buku atau gambar.
·         Penghasilan media secara pengubahsuaian Pengubahsuaian memerlukan penciptaan dalam bentuk baru atau cara baru dalam penggunaan media sedia ada. Prototaip atau gambar prototaip yang ada adalah sebagai panduan berguna, tetapi hasil akhir kelak akan memerlukan individu terlibat dalam pelbagai masalah. Penghasilan media secara pengubahsuaian memerlukan pertimbangan individu, arah kendiri dan inisiatif.
·         Rekaan kreatif Melibatkan keupayaan mentafsir dan menyelesaikan masalah dengan cara yang asli, tanpa bergantung kepada pengalaman atau penulisan. Penghasilan filem slaid bersuara, fotograf, penggambaran video dan sebagainya untuk digunakan dalam pengajaran pembelajaran adalah antara contoh rekaan kreatif. Guru perlu menggalakkan murid membuat rekaan kreatif dan asli.
·         Inovasi dari peniruan Meniru secara kreatif mengandungi dua unsur yang seolah-olah bertentangan. Sesuatu yang kreatif tentulah bersifat asli. Sebaliknya sesuatu yang dihasilkan secara meniru tentulah tidak asli, oleh itu tidak kreatif.
2.0       TIGA IMPAK KEPADA MURID DARIPADA PENGAPLIKASIAN VIDEO.
Perisian persembahan grafik yang popular adalah antara program ini dapat membantu guru-guru untuk menghasilkan persembahan yang menarik. Program seumpama ini juga menyediakan beberapa cara yang mudah untuk membina sesuatu persembahan yang menarik untuk tujuan pendidikan. Guru mampu memilih kaedah yang sesuai dengan objektif dan kemahiran mereka. Aplikasi video merupakan media yang mudah dipelajari dan dikendalikan malah mengandungi pelbagai elemen yang boleh digunakan oleh guru seperti audio, grafik dan animasi. Unsur-unsur media yang terdapat dalam perisian ini dapat menarik minat murid untuk belajar.
2.1     IMPAK SAHSIAH KEPADA MURID.
2.1.1  Aplikasi video ampu meraih emosi dan mengubah sikap. Peranan video yang bersifat realistik mampu meraih emosi indtaividu ng dengan lebih mudah berbanding penggunaan imej yang bersifat statik. Contohnya tayangan video kemiskinan yang realistik   lebih   cepat   menyentuh   perasaan   murid   sekaligu mengubah sikap mereka.
2.1.2  Aplikasi video akan merubah sasiah dan hala tuju murid kea rah peningkatkan elemen keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Video mampu menjadikan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan kerana ianya mampu meningkatkan kefahaman murid. Murid juga boleh belajar secara individu atau kumpulan tanpa kehadiran guru.
2.1.3  Penghasilan video secara pengubahsuaian memaparkan penciptaan dalam bentuk baru atau cara baru dalam penggunaan media sedia ada. Prototaip atau gambar prototaip terhasil amat berguna kerana memerlukan individu terlibat dalam pelbagai masalah. Penghasilan media secara pengubahsuaian memerlukan pertimbangan individu, arah kendiri dan inisiatif.
2.2     IMPAK KEMAHIRAN KEPADA MURID.
2.2.1   Aplikasi video mampu merangsang pelbagai deria. Video merupakana satu media dinamik hasil jalinan pelbagai media yang lain seperti audio, grafik dan sebagainya. Ini secara tidak langsung mampu meningkatkan lagi keberkesanan proses penyampaian sesuatu mesej kerana video bersifat dinamik dan mampu meransang pelbagai deria seperti pendengaran dan penglihatan.
2.2.2  Aplikasi video mendidikepada k dan memberikan contoh  murid akan kebijaksanaan menguruskan masa, tenaga dan perbelanjaan. Aplikasi ini terbukti menjimatkan masa, tenaga dan perbelanjaan. Penggunaan video menjimatkan masa, tenaga dan perbelanjaan kerana lazimnya video pendidikan ada disediakan dalam laman sesawang dan guru-guru hanya perlu memuat turun serta mengeditnya mengikut kesesuaian pembelajaran. Proses pengajaran di dalam kelas juga menjadi lebih mudah kerana tayangan video boleh disertakan dengan elemen-elemen imej, muzik dan suara latar untuk menarik perhatian dan memberi penerangan kepada murid.
2.3     IMPAK ILMU KEPADA MURID.
2.3.1  Aplikasi video menyajikan maklumat lebih realistik. Video mampu mempersembahkan sesuatu mesej dalam keadaan yang lebih realistik atau menyerupai keadaan yang sebenar. Ini mampu memberikan perasaan kepada pelajar yang mana mereka seolah-olah berada dalam situasi atau keadaan yang sebenar.  Penggunaan video adalah sesuai kerana ianya menyerupai keadaan sebenar yang telah disunting agar sistematik dan mudah difahami.
2.3.2  Aplikasi video umumnya memudahkan proses pengulangan. Menerusi penggunaan video, sesuatu penerangan yang perlu dilakukan secara berulang-ulang boleh dilakukan dengan lebih mudah. Sebagai contoh pengulangan sesuatu proses boleh dipaparkan berulang-ulang agar murid dapat memahami sesuatu proses dengan lebih baik.
2.3.3  Aplikasi video umumnya memaparkan suatu paparan rekaan kreatif. Ini akan merangsang murid agar elibatkan keupayaan mentafsir dan menyelesaikan masalah dalam usaha pembelajarannya. Murid juga akan didik agar berdaya saing dalam pembelajaran dengan cara penghasilan yang yang asli. Murid digalakkan berkongsi pengalaman atau pemerhatian yang dilalui. Penghasilan video yang mempunyai audio yang berkesan dan foto yang berlandaskan nilai murni akan menjayakan pembentukan individu yang kreatif dan inovatif.
2..3.4   Melalui pemerhatian, saya dapati bahawa aplikasi penggajaran berasaskan vedio mampu menarik dan mengekalkan minat terhadap pelajaran. Perisian pendidikan  multimedia  menggabungjalinkan  elemen-elemen  seperti  teks,  grafik, animasi, bunyi, dan video sebagai ransangan bagi menarik perhatian dan minat pelajar terhadap isi pelajaran yang disampaikan. Pendekatan yang berunsur permainan mampu menggalakkan pelajar untuk terus menggunakan   perisian   pendidikan itu   di samping mengekalkan minat pelajar terhadap isi pelajaran yang       dipelajari. Walaupun penggunaan perisian yang baik dalam proses p&p akan memberi impak kepada pelajar  di  dalam  menguasai  sesuatu  isi  pelajaran tetapi  ia  bukanlah  jawapan  untuk menguasai semua masalah yang dihadapi di dalam kelas. Komputer tidak mungkin dapat menggantikan "guru yang baik" tetapi digunakan  sebagai alat yang membantu guru dalam menyampaikan pengajarannya secara berkesan.

RUJUKAN.
Abd. Rahim Mohd Saad & Myint Swee Khine. 1992. Pusat Sumber Pelajaran. Pendidik dan Pendidikan 4(1): 1-9.
Bahagian Teknologi Pendidikan. 1987. Laporan Konvensyen Teknologi Pendidikan 1987, 18 – 20 Jun di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan