Khamis, 4 Oktober 2012

Model ASSURE1. Model ASSURE
1.1  Model ini telah diperkenalkan oleh Heinich, Molanda, Russell (1989).
Assure secara umunnya bermaksud " memastikan sesuatu berlaku untuk memastikan wujudnya keberkesanan pengajaran yang berasaskan media dan teknologi ”

1.2  Singkatan akronim ASSURE membawa pengertian berikut:,
 
A - Analyse learner (Analisis pelajar)
S - State objective (nyatakan objektif)
S - Select, modify or make media ( pilih, baiki atau bina media)
U - Use media (gunakan media)
R - Require learner response (keperluan tindakan)
E - Evaluate materials (menilai)
 
2. Analyse learner (analisis pelajar)
2.1 Analyse learner menghuraikan maksud mengenalpasti kesediaan dan pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan dengan tajuk yang hendak dipelajari.
2.2  Analisis yang akan diwujudkan terhadap murid adalah kaji pengetahuan sedia ada, umur, bakat, kelas serta taraf ekonomi pelajar, stail pembelajaran dan suasana persekitaran kehidupan untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku.
2.3  Menurut Gardner, tidak semua orang belajar dengan cara yang sama.
2.4  Analisis pengalaman sedia ada murid adalah berdasarkan urutan kongkrit, rawak konkrit, urutan abstrak dan rawak abstrak.
2.5  Urutan konkrit melibatkan pengalaman secara ”hand-on” mengikut urutan logikal seperti berkaitan buku kerja, pengajaran terancang (PI), tunjukcara dan pendekatan makmal berstrutur.
2.6   Sementara analisis rawak konkrit menjurus kepada pendekatan cuba jaya (TNE) yang melibatkan aktiviti permainan, simulasi, projek pembelajaran kendiri dan kaedah penemuan.
2.7  Analisis urutan abstrak melibatkan suatu pendekatan yang menuntut kemampuan pelajar mendekod maklumat verbal & simbolik dengan mudah. Ini diperhatikan melalui aktiviti persembahan verbal (reading presentation) dan  mendengar persembahan.
2.8  Analisi rawak abstrak pula adalah suatu tangapan berkaitan kefahaman maksud/makna (pemahaman) dari persembahan yang melibatkan perantara (manusia) dan respons pada elemen nada dan stail penyampaian. Antara aktiviti yang terlibat adalah perbincangan kumpulan, kuliah dengan sesi soal jawab, video dan televisyen.

3. State objective (nyatakan objektif).
3.1  State objective  pula menghuraikan suatu pernyatakan objektif dengan khusus berdasarkan pencapaian yang telah dirancangkan. Maka perlu dicatatkan pernyataan apa yang akan dicapai bukan bagaimana ianya hendak dicapai.
 3.2  Penyataan objektif melibatkan kumpulan sasaran (audience). Pembelajaran
berlaku apabila pelajar aktif (memproses idea secara mental) atau (membuat latihan kemahiran secara fizikal ).
3.3 Selepas objektif dinyatakan tercapai selepas pengajaran akan wujud suatu perlakuan yang menghuraikan kebolehan baru yang akan di tampilkan oleh kumpulan sasaran.
3.4  Beberapa syarat (Conditions) perlu ditetapkan bagi menyatakan objektif antara yang utama adalah pengajaran/pembentangan/persembahan yang diadakan,perlu di beri perhatian oleh pelajar.
3.5  Suatu tahap piawaian (Degree) yg boleh diterima dan sejahtera akan diwujudkan bagi menilai prnyataan objektif.

4. Select, modify or make media (pilih, baiki atau bina media).
4.1  Item ini menyeru warga pendidik memilih media yang sedia ada. Suatu sesi pengajaran berkemungkinan memerlukan dua atau lebih kaedah untuk mencapai objektif pengajaran/pembelajaran.
4.2  Kateria pemilihan media melibatkan elemen seperti  bentuk fizikal sesuatu mesej yang ingin disampaikan /ditunjukkan.  Antara contoh media yang terlibat adalah imej tampak, teks, suara dan muzik.
4.3  Sesuatu media perlu diubah suai dan segera wujudkan suatu kesimambungan dengan objektif pengajaran sekiranya berlaku kepincangan terhadap item media tersebut.
4.2  Akan tetapi jika media yang sedia ada tidak bersesuaian dengan objektif pengajaran, guru hendaklah membina media yang baru dan lebih focus terhadap tajuk dan objektif pengajaran.
 
5. Use media (gunakan media)
5.1  Warga pendidik juga diseru agar merancangkan bagaimana sesuatu media itu dapat dioptimumkan pengunaaannya.
5.2  Justeru itu digalakkan agar disediakan bahan bantu belajar yang sesuai dan dapat dimanipulasikan untuk sesuatu pembentangan p&p.
5.3  Wujudkan perancangan awal yang melibatkan aktiviti-aktiviti yang mampu merangsang situasi ke arah p&p serta melahirkan kesan motivasi kepada murid supaya lebih fokus terhadap pencapaian objektif p&p. Apabila wujudnya didik hibur dalam p&p maka sesi pengukuhan juga dapat dijayakan sebagai aktiviti susulan.
5.4   Sentiasa pratonton bahan pengajaran sebelum menggunakannya.  Bahan bantu belajar seharusnya sesuai dengan kumpulan sasar dan objektif pengajaran.  Kumpulkan kesemua bahan dan peralatan yang anda dan pelajar perlukan dan pastikan penggunaanya adalah mengikut urutan.
5.5  Warga pendidik juga perlu wujudkan suatu suasana persekitaran yang berkesan untuk pembelajaran. Susun atur segala kemudahan yang membolehkan pelajar menggunakan bahan dan media secara berkesan.
5.6  Elemen yang perlu difokuskan adalah kesediaan pelajar. Berikan gambaran kasar keseluruhan isi pengajaran atau nyatakan hubung kait pelajaran dengan topik yang sedang dipelajari. Berikan penyataan yang bermotivasi yang mampu mewujudkan suasana memahami maklumat melalui pemberitahuan bagaimana pelajar boleh mengaplikasikan atau memanfaatkan ilmu dari pelajaran yang disampaikan.
5.7  Warga pendidik perlu wujudkan pengalaman pembelajaran secara sejahtera, maka tumpuan penyampaian kepada kelas dengan objektif yang jelas.


6. Require learner response (keperluan tindakbalas).
6.1  Item ini adalah suatu hasil tindakbalas aktif dari pelajar seperti membuat latihan hasil dari pembelajaran yang berlaku.
6.2  Warga pendidik juga diseru agar mewujudkan elemen pengukuhan supaya tindakbalas/refleksi yang sebenar  terhasil berlandaskan objektif yang digalurkan.
6.3  Beberapa perspektif dipaparkan hasil tindakbalas aktif pelajar. Antaranya adalah:
· Perspektif Behavioris yang merupakan suatu pembelajaran adalah satu proses mencuba pelbagai perlakuan dan mengekalkan pembelajaran tersebut hingga membawa kepada hasil yang diingini.
· Pespektif Kognitivis pula situasi di mana pelajar membina skima mental apabila otak mereka terlibat secara aktif dalam mengingati / mengaplikasi konsep atau suatu prinsip yang baru dikenali.
· Perspektif Konstruktivis memaparkan pembelajaran sebagai satu proses yg aktif di mana pengetahuan dibina berasaskan pengalaman.
· Pespektif Psikologi Sosial pula adalah komunikasi interpersonal yang wujud adalah sebagai sustu asas sosial kepada pemerolehan pengetahuan diri sendiri, sumber cetak, peranti dan orang lain.

7. Evaluate materials (menilai).
7.1  Item ini merujuk kepada elemen mengenal pasti, menilai dan menyemak semula dan memperbaiki masalah yang telah diadabtasikan semasa proses p&p.
7.2 Maka wujud persoalan-persoalan seperti berikut:
· Adakah aktiviti p&p berjaya mencapai objektif yang telah dirancang?
· Keadah dan bahan yang digunakan membantu P&P?
· Adakah semua pelajar menggunakan cara yang betul?
· Adakah suasana P&P yang diwujudkan selesa dan berkesan?
· Adakah peluang-peluang pemerhati individu diberi?
· Adakah soalan yang dikemukakan dapat dijawab dengan tulus?
· Adakah pelajar belajar apa yang mereka perlu belajar?


8.  Penutup.
8.1  Media pendidikan dan media pengajaran merupakan satu komponen bidang teknologi pendidikan sahaja. Komponen tersebut berfungsi memperolehi, memproses dan menyusun kembali maklumat pandang- dengar.
8.2  Media boleh berupa dalam bentuk alat, perkakas atau bahan grafik, fotografik, elektronik atau mekanik. Komponen lain terdiri daripada isi kandungan matapelajaran, matlamat dan objektif matapelajaran, penyusunan semua perkara tersebut mengikut kebolehan murid dan pengajaran yang disampaikan oleh guru. Semua komponen itu kemudiannya hendaklah dinilai dan dibaiki oleh guru.

 9.  Rujukan. 
R.M.W. Travers. Teknologi Pengajaran. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 1994, hlmn 88, 89, 90.
Othman Jantan. Peranan dan Cabaran Pusat Sumber Sekolah di Alaf Baru. Johor : PSPN. 1999, hlmn 91, 92.
Yusuf Hashim. Media Pengajaran Untuk Pendidikan dan Latihan. Shah Alam : Siri Pendidikan Fajar Bakti. 1997, hlmn 12, 13, 14.
Sharifah Alwiah Alsagoff . Teknologi Pengajaran. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 1994, hlmn 34, 35.
Schramm. Teknologi Pengajaran. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 1994, hlmn 67, 68, 69.
R.M. Brown. Teknologi Pengajaran. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 1994, hlmn 40,41.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan