Khamis, 6 Jun 2013

penggunaan kamus / pengertian leksikalMelalui pembacaan, saya cuba cacatakan bahawa pengertian leksikal juga merangkumi makna asli sebuah kata yang belum mengalami afiksasi  (proses penambahan imbuhan) ataupun penggabungan dengan kata yang lain makna leksikal lebih mudah diertikan sebagai makna kamus. Maksudnya makna yang sesuai dengan yang tertera di kamus.

Leksikograf merupakan penyusunan kamus manakala  leksikologi berhubung dengan kajian tentang makna dan penggunaan perkataan.

Leksikon pula ialah kamus, perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau sesuatu bidang leksikal boleh dirumuskan sebagai kata yang membawa makna  dan maksudnya sendiri tanpa bersandar kepada kata-kata atau ayat. 

Maknanya terletak pada perkataan itu sendiri walaupun diberi imbuhan setiap pemerian makna dalam kamus akan melalui proses perkamusan yang dipanggil leksikografi di mana pengkajian makna akan dibuat dari satu peringkat ke satu peringkat.
setiap perkataan yang disenaraikan akan melalui pelbagai  saringan sebelum penghasilan makna dibuat seperti yang tercatat pada kamus.
proses leksikografi ini amat penting dalam pemerian makna  yang tepat supaya boleh dijadikan rujukan oleh semua pengguna kamus.

Menurut Asmah, sesuatu memasukkan kata, perlu disertakan dengan terbitnya sekali (1975:343) selain itu, beliau turut mencadangkan penyertaan ilustrasi makna dan penggunaan dalam ayat bagi kata berkenaan, dan juga transkripsi fonemik atau kaedah sebutan (1975:345). 

Asmah berpendapat juga bahawa penggunaan kamus juga ingin mendapatkan kaedah ejaan yang betul bagi suatu kata (1975:345)  Peranan kamus sebagai prekripsi menerangkan di  mana konteks sepatutnya suatu kata digunakan.

Menurut Zgusta,kamus merupakan buku yang mengandungi senarai item leksikel seperti kata,frasa atau istilah tertentu yang lazimnya disusun mengikut abjad,memberi keterangan sebutan, ejaan, etimologi, makna, bentuk penggunaan kata, bahagian-bahagian pertuturan atau data-data tatabahasa.

Kebijaksanaan ahli akedemik yang mendalami bidang perkamusan boleh membantu dunia perkamusan Melayu ke arah yang lebih baik. Maklumat dan panduan kamus yang diberikan akan mampu memberi panduan dan manfaat berguna kepada para pengguna khususnya murid-murid yang menjadikan kamus sebagai bahan rujukan utama mereka.Pada dasarnya,kamus ialah pemerian tentang penyebaran unit bahasa dari segi konteks linguistik dan budaya,walaupun umumnya konteks budaya mempunyai pengaruh yang besar.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan